Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова
20 октябрь 2015
1515
0

Информационный бюллетень (новые поступления)

 

Жаратылыстану ғылымдары

 

Б1я73

К64      Кочеров, Е.Н.

             Қоршаған ортаны қорғау жүйелерінің механикалық жабдықтары. 1-бөлім. Атмосфераны қорғау [Мәтін]: Оқу құралы / Е.Н. Кочеров.- Алматы: Эверо, 2014.- 130б.                         40 экз.

 

Физика-математика ғылымдары

 

В365.51я73

А38      Ақылбеков, Ә.Т.

             Конденсирленген күй физикасы [Мәтін] / Ә.Т. Ақылбеков, А.К. Даулетбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 200бет.                     30 экз.

 

В3я73

А57      Андасбаев, Е. С.

             Физика курсының жаттығулары мен есеп шығару әдістері [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Е. С. Андасбаев, Ж. Абдула.- Талдықорған, 2007.- 296б.                         1 экз.

 

В11я73

Ә 80    Әубәкір, С.Б.

             Жоғары математика. 1-2 бөлім [Мәтін]: Төрт бөлімнен тұратын оқулық / С.Б. Әубәкір.- Алматы: Эверо, 2004.- 456бет.                           1 экз.

 

В192.1я73

Б 17     Байғожанова, Д.С.

             Сандық әдістер [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Байғожанова, Н.С. Ермекова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖГУ, 2011.- 200б.                 2 экз.

 

З973я72

Б22      Балапанов, Е.Қ.

             Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 - сабақ [Мәтін]: Жалпы білім беретін мектептің жоғары сыныптарына, арналған тәжірибелік оқулық / Е.Қ. Балапанов, Б.Б. Бөрібаев.- Алматы: Джагамбек и С, 2004.- 400б.                2 экз.

 

З973я72

Б20      Балафанов, Е.К.

             30 уроков по информатике. Новые информационные технологии. [Текст]: Экспериментальный учебник для старших классов общеобразовательных школ / Е.К. Балафанов, Б. Бурибаев, А.Б. Даулеткулов.- 3-е издание, испр. и доп.- Алматы, 1999.- 400с.                 2 экз.

 

В161.1я7

Б75      Бопаев, К. Б.

             Дифференциалдық, интегралдық есептеу курсы бойынша бақылау жұмыстарының жинағы және оны орындау үлгілері [Мәтін] / К. Б. Бопаев.- Талдықорған, 2005.- 354бет.                         2 экз.

 

В3я73

Б82      Бордовский, Г.А.

             Общая физика: Курс лекции с компьютерной поддержкой. В 2-х томах. Т.2 [Текст]: Учебное пособие / Г.А. Бордовский, Э.В. Бурсиан.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.- 296 с.                      1 экз.

 

В1я2

Г96      Гусев, В.А.

             Математика [Мәтін]: Анықтамалық материалдар / В.А. Гусев, А.Г Мордкович.- Алматы: Ана тiлi, 1993.- 304 б.                      1 экз.

 

В1я73

Д46      Диярова, Л.Д.

             Математика. 1 том [Мәтін]: Экономикалық мамандықтар үшін оқу құралы / Л.Д. Диярова, З.Ж. Жуманова.- Алматы: Эверо, 2014.- 248б.             30 экз.

 

В183.4я73

Д90      Ділман, Т.Б.

             Оңтайландыру әдістері [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Т.Б. Ділман, А.Т. Ділманова.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2014.- 272бет.                       4 экз.

 

В3я73

Е74      Ерсеиітов, Ү. Е.

             Жалпы физика [Мәтін] / Ү. Е. Ерсеиітов.- Алматы: Эверо, 2009.- 120б.                       30 экз.

 

В182:З973.233я7

И74    

             Информатика. Базовый курс [Текст]: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.В.Симоновича.- 2-е издание.- СПб.: Питер, 2005.- 640с.                 2 экз.

 

В6я73

К30      Кенжәлиев, Д.И.

             Астрономияның алғашқы бөлімдері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.И. Кенжәлиев.- Алматы: Эверо, 2012.- 258б.                 30 экз.

 

В317я73

К30      Кенжәлиев, Д.И.

             Термодинамика және статистикалық физика [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Д.И. Кенжәлиев, Р. Мырзакулов.- Алматы: Эверо, 2014.- 276бет.                   30 экз.

 

В12я73

К59      Козен, Д.С.

             Есептеу теориясы. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / Д.С. Козен; Ауд. Б. Рысбайұлы.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 320б.                           10 экз.

 

В151.5я73

К94      Күреңкеев, Т.Б.

             Векторлық және тензорлық талдау. Математикалық физика теңдеулері [Мәтін]: Физика-математика факультеттерінің білімгерлеріне арналған оқулық / Т.Б. Күреңкеев, Б.Т. Күреңкей.- Алматы: Эверо, 2014.- 196бет.                    50 экз.

 

В11я73

Қ 13     Қабдықайыр, Қ.

             Жоғары математика [Мәтін]: Оқулық / Қ. Қабдықайыр.- Алматы: Дәуiр, 2005.- 524бет.                     1 экз.

 

В11я73

Қ 13     Қабдықайыр, Қ.

             Жоғары математика [Мәтін]: Оқулық / Қ. Қабдықайыр.- Алматы: Дәуiр, 2007.- 408бет.                     3 экз.

 

В151.34я73

М76     Мөлдеков, И.О.

             Сызба геометрия [Мәтін]: Оқу құралы / И.О. Мөлдеков, М. Әбдірәсілов.- Алматы: Эверо, 2014.- 136б.                          30 экз.

 

В21я723

М86     Мұстафин, Қ.

             Механиканың физикалық негіздері [Мәтін] / Қ. Мұстафин.- Астана: Фолиант, 2010.- 192б.- (Кәсіптік білім).                        1 экз.

 

В33я7

Н20     Намазбаев, Қ.Т.

             Электр және магнетизм [Мәтін] / Қ.Т. Намазбаев.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2009.- 104б.                           1 экз.

 

В171:В172я73

Н86     Нұрпейісов, С. А.

             Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика [Мәтін]: Оқу құралы / С. А. Нұрпейісов, О. С. Сатыбалдиев, М. Өтепбергенұлы.- Алматы: Экономика, 2005.- 208б.                       1 экз.

 

В192.1я73

О-58    Омарбекова, Ә.С.

             Сандық әдістер [Мәтін]: Оқулық / Ә.С. Омарбекова, С.Т. Дүзелбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 218б.                   30 экз.

 

В6я7

П61     Пошанова, Д.П.

             Астрономиядан лабораториялық жұмыстар [Мәтін] / Д.П. Пошанова, М.Б. Шакенов, М.Ж. Есимжанова.- Талдықорған, 2008.- 77б.                   1 экз.

 

В2:В3я73

С12      Савельев, И.В.

             Жалпы физика курсы. Т. 1.: Механика, тербелістер мен толқындар молекулалық физика [Мәтін]: СССР Жоғарғы жғне арнаулы орта министрлігі жоғарғы техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / И.В Савельев.- Алматы: Мектеп, 1977.- 508 б.                     3 экз.

 

В182:З973я73

Ш25    Шарипбай, А.А.

             Информатика [Текст]: Учебник / А.А. Шарипбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 313с.                        50 экз.

 

В3я73

І47       Ілиясов, Н.

             Жалпы физика курсы. Молекулалық физика және бейсызық физика [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Ілиясов.- Алматы: Бiлiм, 2003.- 352 бет.                      1 экз.

 

В313я73

Э 46    

             Электродинамика есептерін шешу [Мәтін]: Жогары оку орындарынын студенттерiне арналган оку куралы. / Жапаров Ж., Тәтенов А., Құлтасов К., Құлтасов А.- Алматы: Бiлiм, 1995.- 136бет.                    1 экз.

 

 

 

Химия ғылымдары

 

Г1я73

Б34      Бегалиева, Ж.

             Жалпы химия практикумы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Бегалиева, Ж. Шоқыбаев.- Алматы, 2004.- 150бет.                     1 экз.

 

Г1я7

Б40      Бекішев, Қ.

             Химия есептері [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Бекішев.- Өңдел., толықтыр. 4-ші басылым.- Алматы: Бiлiм, 2007.- 238бет.                           2 экз.

 

Г1я73

Г54      Глинка, Н.Л.

             Общая химия [Текст]: Учеб.пособие для вузов / Н.Л. Глинка; Под ред. А. И. Ермакова.- Изд., 30-е исправ...- М.: Интеграл-Пресс, 2010.- 728с.              1 экз.

 

Г5я73

Ж19    Жайлау, С.Ж.

             Физикалық және коллоидтық химия есептері мен тесттік тапсырмалары [Мәтін]: Оқу құралы / С.Ж. Жайлау, Б.М. Бутин, Г.М. Байназарова.- Алматы, 2006.- 200бет.                               1 экз.

 

Г114.2я73

Ш78    Шолақтегі, Ә.

             <<Атом құрылысы>> және <<химиялық байланыс>> [Мәтін] / Ә. Шолақтегі, М. Сахы.- Алматы: Эверо, 2014.- 76б.                           30 экз.

 

Г1я73

Ш78    Шолақтегі, Ә.

             Бейорганикалық химия [Мәтін]: Оқу құралы / Ә. Шолақтегі, Ш. Жантайұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 188б.                            30 экз.

 

Г1я7

Ш78    Шолақтегі, Ә.

             Жалпы химиядан есептер шығару үлгілері және есептер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / Ә. Шолақтегі.- Алматы: Эверо, 2014.- 116бет.                       30 экз.

 

 

Жер ғылымдары

 

Д17я73

В75      Ворожцов, В. И.

             Агроэкологическая картография [Текст]: Учебное пособие / В. И. Ворожцов.- Астана: Агроиздат, 2008.- 291с.                      1 экз.

 

Д89я73

Қ53      Қилыбаева, Б.Қ.

             Аймақтану негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Б.Қ. Қилыбаева, Ж.М. Медеубаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 220б.                          30 экз.

 

Д8:З81я73

Х34      Хейвуд, Я.

             Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / Я. Хейвуд, С. Корнелиус, С. Карвер; Ауд. А. Уайсова, А. Асылбекова.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 272б.                          10 экз.

 

 

Биология ғылымдары

 

Е860я7

А24     

             Адам анатомиясы мен спорттық морфология [Мәтін]: Дәрістер курсы / Құраст. Н. Н. Смаил.- Талдықорған, 2010.- 176бет.                          1 экз.

 

Е903я73

А24     

             Адам физиологиясы [Мәтін]: Дене шынықтыру және спорт мамандығына арналған оқулық / Құрас. Смаил Н. Н.- Талдықорған, 2007.- 328бет.                        2 экз.

 

Е903я73

А 24    

             Адам физиологиясы: Сұрақтар мен жауаптар [Мәтін]: Оқу құралы / Құраст.Н.Н.Смаил.- Талдықорған, 2008.- 165б.                           1 экз.

 

Е081я73

А 50     Алишева, К.А.

             Экология [Текст]: Учебник / К.А Алишева.- Алматы: HAS, 2006.- 304c.                        1 экз.

 

Е081я73

А 88     Асқарова, Ұ.Б.

             Экология және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін]: Жоғ.оқу орын.студ-не арнал. оқу құралы / Ұ.Б. Асқарова.- Алматы: Заң әдебиеті, 2008.- 90 б.               1 экз.

 

Е902я73

Ә14     Әбдірақов, Б.Қ.

             Биохимия [Мәтін]: Оқу құралы / Б.Қ. Әбдірақов.- Алматы: Эверо, 2014.- 98б.                          30 экз.

 

Е5я7

Ә84     Әужанова, Н.Б.

             Ботаникадан дала практикасын ұйымдастырудың әдістеме нұсқаулары [Мәтін] / Н.Б. Әужанова.- Алматы: даир фирмасы, 2005.- 40б.                       1 экз.

 

Е4я73

Б29      Бахитова, Р.А.

             Микробиология, вирусология пәнінен дәрістер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / Р.А. Бахитова.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.                30 экз.

 

Е573:Е572я73

Ж 34   Жатқанбаев, Ж.

             Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы негіздері(биологиялық терминдер және жеміс-жидек өсімдіктері) 2-том [Мәтін]: Оқулық / Жұмақан Жатқанбаев.- Алматы, 2007.- 546 б.                   1 экз.

 

Е02я73

З-57     Зияева, Г.К.

             Биологиялық эволюция [Мәтін]: Оқулық / Г.К. Зияева.- Алматы: Эверо, 2014.- 124бет.                      30 экз.

 

Е573:Е572я73

К30      Кенесарина, Н.

             Өсімдік физиологиясы және биохимия негіздері [Мәтін]: Оқулық / Н. Кенесарина.- Өңделіп, толықтырылған екінші басылымы.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2005.- 288 бет.                        1 экз.

 

Е860я73

К32      Керімбектің, Е.

             Тәнтану (Адам анатомиясы) [Мәтін]: Оқулық / Ермаханы Керімбектің.- 2-басылымы.- Алматы: Бiлiм, 2004.- 464бет.                           2 экз.

 

Е081я73

К66      Коробкин, В.И.

             Экология [Текст]: Учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский; Изд. 9-е, доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 576с.- (Высшее образование).                         1 экз.

 

Е860я723

К92      Күзенбаева, Ә.

             Адам анатомиясы [Мәтін] / Ә. Күзенбаева.- Алматы: Арыс, 2001.- 238 бет.                               1 экз.

 

Е083я7

Қ23      Қайым, Қ.

             Биологиядан зертханалық сабақтар: Адам тәнінің паразиттерін зерттеу [Мәтін] / Қ. Қайым.- Алматы: Білім, 2007.- 136бет.                          1 экз.

 

Е573я73

Қ25      Қалекенұлы, Ж.

             Өсімдіктер физиологиясы [Мәтін]: Оқулық / Ж. Қалекенұлы; Ред. Ә.Е.Ережепов.- 2-ші басылым толықт., өңделген.- Алматы, 2004.- 456бет.                   1 экз.

 

Е903

Қ 52    

             Қимыл-қозғалыс белсенділігінің физиологиялық негіздері [Мәтін] / Құраст.Н.Н.Смаил.- Алматы: ROND&A, 2008.- 152с.                           1 экз.

 

Е070я73

Қ71      Қуандықов, Е.Ө.

             Молекулалық биология негіздері [Мәтін]: Дәрістер жинағы / Е.Ө. Қуандықов, Л.Е. Аманжолова.- Алматы: Эверо, 2014.- 224б.                30 экз.

 

Е081я73

О78     Оспанова, Г.С.

             Экология [Мәтін]: Оқулық / Г.С. Оспанова, Г.Т. Бозшатаева.- Алматы: Экономика, 2002.- 405бет.                    13 экз.

 

Е081я73

О78     Оспанова, Г.С.

             Экология [Мәтін]: Оқулық / Г.С. Оспанова, Г.Т. Бозшатаева.- Алматы: Экономика, 2011.- 405бет.                    1 экз.

 

Е072я73

С14      Сағатов, К. С.

             Биохимия [Мәтін]: Оқулық / К. С. Сағатов.- 2-басылым.- Алматы, 2008.- 440бет.                    4 экз.

 

Е081я723

Э 40    

             Экология [Мәтін]: Оқу құралы / Ф.Қ.Иштаева, Л.Г.Костарева. Ш.С.Набидоллина, Ж.Е.Молдағалиева.- 2 бас.- Астана: Фолиант, 2011.- 160б.- (Кәсіптік білім).                   2 экз.

 

 

Техникалық ғылымдар

 

Ж10ця723

А34      Акишев, К.

             Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау [Мәтін]: Оқулық / К. Акишев, Г. Дарибаева.- Астана: Фолиант, 2008.- 256б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Ж182я73

Б37      Бегимбай, К.М.

             Эргономика в дизайне. История и теория эргономики [Текст]: Учебно-методическое пособие / К.М. Бегимбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 108с.              30 экз.

 

Ж18я73

Б34      Бегімбай, К.М.

             Графикалық дизайн [Мәтін]: Оқулық / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 192б.                            50 экз.

 

Ж18я73

Б34      Бегімбай, К.М.

             Графикалық дизайн [Мәтін]: Оқулық / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 192б.                            55 экз.

 

 

Ж3я73

И46     Ильясов, К.

             Материалтанудан зертханалық практикум [Мәтін]: Оқу құралы / К. Ильясов.- Алматы: Эверо, 2014.- 64бет.                       30 экз.

 

Ж18я73

М79     Мусилимова, А.Б.

             Дизайн негіздері [Мәтін]: Оқулық / А.Б. Мусилимова.- Алматы: Эверо, 2014.                           30 экз.

 

Ж.н6я73

М80     Мухамбеткалиев, К.И.

             Еңбек қорғау [Мәтін]: Оқу құралы / К.И. Мухамбеткалиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 152б.                    100 экз.

 

Ж3я73

Н45     Немеребаев, М.

             Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы [Мәтін]: Оқулық / М. Немеребаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 344бет.                       30 экз.

 

Ж10я73

Р24      Рахманова, Ж.С.

             Метрология негіздері [Мәтін]: Оқулық / Ж.С. Рахманова.- Алматы: Эверо, 2014.- 188б.                       170 экз.

 

Ж10ця73

С22      Саржанова, К.Ш.

             Стандарттау негіздері [Мәтін]: Оқулық / К.Ш. Саржанова.- Алматы: Эверо, 2014.- 166бет.                 130 экз.

 

Щ140.5я73

У12     Уалиев, Б.М.

             Композиция [Мәтін]: Оқулық құрал / Б.М. Уалиев.- Алматы: Эверо, 2014.- 127бет.                               30 экз.

 

 

Информатика

 

З973я73

А14      Абдикасова, Г.А.

             Ақпараттық технология [Мәтін]: Оқулық / Г.А. Абдикасова.- Алматы: Эверо, 2014.- 424бет.                            30 экз.

 

З973.26-018.1

А47      Алексеев, Е.Р.

             Учимся программировать на Microsoft Visual C++ и Turbo C++ Explorer [Текст]: Самоучитель / Е.Р. Алексеев.- М.: НТ Пресс, 2007.- 352с.              1 экз.

 

З973-018.1я73

А92      Атымтаева, Л.Б.

             Объектіге бағытталған программалау негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Л.Б. Атымтаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2005.- 142б.                 1 экз.

 

З81я73

Б 17     Байғожанова, Д.С.

             Ақпараттану. 1-бөлім [Мәтін]: Оқу-әдістемелік кешені / Д.С. Байғожанова.- Талдықорған, 2006.- 155бет.                    1 экз.

 

З81я73

Б 17     Байғожанова, Д.С.

             Ақпараттану. 2-бөлім [Мәтін]: Оқу-әдістемелік кешені / Д.С. Байғожанова.- Талдықорған, 2006.- 195бет.                    4 экз.

 

З973:У052.9(2)2я73

Б 18     Байдыбекова, С.К.

             Компьютерные технологии в бухгалтерском учете [Текст]: Учебное пособие / С.К Байдыбекова.- Талдықорған, 2007.- 250б.                2 экз.

 

З973я72

Б22      Балапанов, Е.К.

             Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ. [Мәтін]: Жалпы білім беретін мектептің жоғ. сынып., техникумдарға, колледж. және өздігінен оқып үйренуші. арн. тәжірибелік оқулық. / Е.К Балапанов.- Алматы: Джагамбек и С, 2001.- 438 б.                     1 экз.

 

З973я72

Б22      Балапанов, Е.Қ.

             Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 - сабақ [Мәтін]: Жалпы білім беретін мектептің жоғары сыныптарына, арналған тәжірибелік оқулық / Е.Қ. Балапанов, Б.Б. Бөрібаев.- Алматы: Джагамбек и С, 2004.- 400б.                4 экз.

 

 

Ж18я73

Б34      Бегімбай, К.М.

             Графикалық дизайн [Мәтін]: Оқулық / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 192б.                            105 экз.

 

З973-018.2я73

Б34      Бегімбай, К. М.

             Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы дизайн саласына мамандар даярлау тәсілдері [Мәтін]: Оқу құралы / К. М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 100б.                      50 экз.

 

З973.26-018.1я73

Б76      Борібаев, Б.

             С/С++ тілдерінде программалау (практикалық курс) [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Борібаев.- Алматы: Эверо, 2013.- 320б.                           50 экз.

 

З973-018.1я73

Г97      Грегори, К.

             Использование Visual C++ 6. Специальное издание [Текст]: Пер. с англ. / Кэйт Грегори.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.- 864с.                  1 экз.

 

З973я723

Г 90     Грузин, В.В.

             Информатика [Текст]: Учебник / В.В. Грузин.- Астана: Фолиант, 2007.- 276с.- (Профессиональное образование).                    1 экз.

 

З973:В182я73

Д40      Джапарова, Г.А.

             Основы информатики [Текст]: Учебное пособие / Г.А. Джапарова.- Алматы: Экономика, 2004.- 284с.                           4 экз.

 

З973.26-018.2

Д83      Дунаев, В.

             Photoshop CS4.Понятный самоучитель [Текст] / В. Дунаев.- СПб.: Лидер, 2010.- 208с.                         1 экз.

 

З81я73

Е72      Ермагамбетова, Г.

             Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Текст]: Учебное пособие / Г. Ермагамбетова.- Алматы: Эверо, 2014.- 92с.                           30 экз.

 

З973я723

Е69      Ермеков, Н.Т.

             Информатика элементтері [Мәтін]: Оқулық / Н.Т. Ермеков.- Астана: Фолиант, 2007.- 176б.- (Кәсіптік білім).                          1 экз.

 

З973я73

Ж27    Жангисина, Г. Д.

             Теория и методика компьютерного моделирования для задач базы данных и глобальной сети [Текст]: Учебное пособие / Г. Д. Жангисина, Т. Хакимова.- Алматы, 2007.- 94с.                          1 экз.

 

З973:В182я73

Ж30    Жапарова, Г.Ә.

             Информатика негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Ә. Жапарова.- Алматы: Экономика, 2006.- 296б.                    5 экз.

 

З973я73

К 43     Кирнос, В.Н.

             Информатика. Базовый курс [Текст]: Учебн.пособие для студентов экономических специальностей ВУЗов / В.Н. Кирнос.- Кокшетау, 2008.- 338с:. ил.                           4 экз.

 

З973я2

Л47     Леонтьев, В.П.

             Персональный компьютер [Текст] / В.П. Леонтьев.- Москва: Олма-Пресс, 2004.- 928с.                         1 экз.

 

З973я73

Н13     Наби, Ы.

             Основы компьютерной графики [Текст]: Учебное пособие / Ы. Наби, Г. Жуматай, Г. Шапрова.- Алматы: Бастау, 2009.- 180с.                 1 экз.

 

З973я73

Н50     Немнюгин, С.А.

             Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня. [Текст]: Учебник для вузов / С.А. Немнюгин.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2006.- 544с.                1 экз.

 

З84я73

Н86     Нұрманов, М.Ш.

             Радиотехникалық және радиобайланыстық жүйелер [Мәтін]: Оқулық / М.Ш. Нұрманов.- Алматы: Эверо, 2014.- 328б.                           30 экз.

 

З973.26-018

Р55      Рихтер, Д.

             Windows для профессионалов: создание эффективных Win 32-приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows [Текст]: Пер. с англ / Д. Рихтер.- 4-е изд.- СПб.: Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2001.- 752с.                 2 экз.

 

З973-018.1я73

С31      Сейпилова, Б.

             Программалау технологиялары: TURBO PASCAL [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Сейпилова.- Алматы: Эверо, 2014.- 228б.                           30 экз.

 

З97я73

С37      Симонович, С.В.

             Специальная информатика [Текст]: Учебное пособие / С.В Симонович, Г.А. Евсеев, А.Г Алексеев.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.- 480с.                 1 экз.

 

З36я73

У57     Унаспеков, Б.ә.

             Жылу өндіргіш қондырғылар [Мәтін]: Оқулық / Б.ә. Унаспеков, М.Ә. Әділбеков.- Алматы: Эверо, 2014.- 166бет.                 30 экз.

 

З973

Ф49     Фигурнов, В.Э.

             IBM PC для пользователя. Краткий курс [Текст] / В.Э Фигурнов.- Изд. 7-е.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 480 с.                      1 экз.

 

З973.26-018.2

Ц34     Целлер, А.

             Почему не работают программы [Текст] / А. Целлер.- М.: Эксмо, 2011.- 560с.                         1 экз.

 

З973.26-018.2я73

Ш95    Шукаев, Д. Н.

             Анализ и моделирование информационных процессов [Мәтін]: Учебник / Д. Н. Шукаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 188с.                           30 экз.

 

 

Құрылыс

 

Н3я723

Х18      Хамзин, С. Қ.

             Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық жұмыстар) [Мәтін]: Оқу құралы / С. Қ. Хамзин, Ф. Б. Әбдішүкір.- Астана: Фолиант, 2007.- 140б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

 

Медицина ғылымы

 

Р120.40я723

А 37     Ақмырзаев, М.М.

             Валеология [Мәтін]: Оқулық / М.М. Ақмырзаев, Ә.Ү. Сағымбаев.- Астана: Фолиант, 2007.- 296б.- (Кәсіптік білім).                1 экз.

 

Р120.40я73

Д40      Джарылкапова, Г.А.

             Валеология. Здорвье - осознанная необходимость [Текст]: Учебник для гуманитарных вузов. Курс лекций с практическими рекомендациями / Г.А. Джарылкапова, Е. М. Назыров.- Алматы: Алматыкiтап, 2005.- 176с.                   1 экз.

 

Р120.40я7

Т14      Тайжанов, С.

             Салауатты өмір салтының негіздері [Мәтін]: Әдістемелік құрал / С. Тайжанов.- Алматы: Эверо, 2014.- 160б.                         50 экз.

 

 

Социология

 

С55.55я73

А34      Аженов, М.С.

             Социология образования [Текст]: Учебное пособие / М.С. Аженов, М.С. Садырова.- Алматы: Қазақ университетi, 2007.- 114с.                 1 экз.

 

С5я73

Б52      Биекенов, К.У.

             Әлеуметтану [Мәтін]: Оқу құралы / К.У. Биекенов, С.К. Биекенова, Г.А. Кенжакимова.- Алматы: Раритет, 2012.- 448б.                           2 экз.

 

С5я73

Б59      Биекенов, К. У.

             Основы социологии [Мәтін]: Учебное пособие / К. У. Биекенов, С. К. Биекенова, Г. А. Кенжакимова.- Алматы: LEM, 2011.- 456с.                 1 экз.

 

С55.37

Д83      Дунаев, В.

             Социоинженерные технологии в управлении трансформациями Казахстанского социума [Текст]: Монография / В. Дунаев, В. Курганская; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013.- 354с.                 1 экз.

 

С5я73

И37     Икенов, А.И.

             Әлеуметтану негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А.И. Икенов, А.Д. Жүсіпова.- Алматы: Экономика, 2004.- 208бет.                       2 экз.

 

С5я73

Қ 41     Қарабаев, Ш.Қ.

             Әлеуметтану негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ш.Қ. Қарабаев.- Алматы: Экономика, 2007.- 528бет.                  1 экз.

 

С6я73

Н18     Найзақараева, С.Ө.

             Статистика [Мәтін]: Оқу құралы / С.Ө. Найзақараева.- Алматы: Экономика, 2009.- 156б.                     1 экз.

 

С6я723

С14      Садыкова, А.Ж.

             Статистика [Мәтін]: Учебник / А.Ж. Садыкова.- Астана: Фолиант, 2007.- 168с.                        1 экз.

 

С55.53

С60      Соловьева, Г.

             Қазақстандық отбасы қоғамның негізгі құндылығы ретінде: жағдайы және даму үрдістері [Мәтін] = Казахстанская семья как базовая ценность общества: состояние и тенденции развития / Г. Соловьева, Е. Бурова; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013.- 196б.                               1 экз.

 

С5я73

С71     

             Социология [Мәтін]: Лекциялар курсы / Жалпы редакциясын басқарған профессор Ә.Х.Тұрғынбаев.- Алматы: Бiлiм, 2005.- 160бет.                       2 экз.

 

С6я73

С78     

             Статистика [Текст]: Учебник / Под ред. канд. экон. наук, проф. В. Г. Ионина.- 3- изд. перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 445с.                 1 экз.

 

С56

Ш29    Шаукенова, З.

             Отбасы институты - Қазақстан қоғамы тұрақтылығының факторы [Мәтін] / З. Шаукенова, Г. Соловьева, Е. Бурова; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 224б.                           1 экз.

 

С55.25

Ш34    Шәукенова, З.

             Қазақстан Республикасы этностық және діни топтарының азаматтық қауымдастыққа топтасуының құндылықтық-мағыналық және рухани-адамгершілік негіздері [Мәтін]: Монография / З. Шәукенова, Е. Бурова, А. Назарбетова.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 266бет.                               1 экз.

 

 

Тарих

 

Т3(2К)я73

А14      Абдурахманов, Н.А.

             Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.А. Абдурахманов.- Алматы: Эверо, 2014.- 496б.                              70 экз.

 

Т4(2К)я73

А18      Авизова, А.Қ.

             Археология [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Авизова.- Алматы: Эверо, 2014.- 220б.                         30 экз.

 

Т3(0)3я21

А25      Адильбекова, Р.К.

             "Ежелгі дүние тарихы" Терминологиялық сөздік [Мәтін]: Учебно-методическое пособие для студентов ВУЗов, учителям средней школы. / Р.К. Адильбекова.- Талдықорған, 2007.- 80бет.                               1 экз.

 

Т3(29=Т)я73

А52      Аманжолов, К.

             Түркі халықтарының тарихы. 2 кітап: ( ХІҮ ғасырдан ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысына дейінгі кезең) [Мәтін] / К. Аманжолов.- Толықтырылып, 3-ші рет басылуы.- Алматы: Білім, 2005.- 320бет.                     1 экз.

 

Т3(2К)я7

А82      Артықбаев, Ж.О.

             Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқулық-хрестоматия / Ж.О. Артықбаев.- Астана: Фолиант, 2003.- 264бет.                           1 экз.

 

Т3(2К)я73

Ә14     Әбдәкімұлы, Ә.

             Қазақстан тарихы (ерте дәуірден бүгінге дейін) [Мәтін]: Оқу құралы / Ә. Әбдәкімұлы.- 2-ші басылым.- Алматы: Қазақстан, 2005.- 608б.                  1 экз.

 

Т3(2К)

Ә19     Әбуев, Қ.

             Қазақстан: тарих және тағылым [Мәтін] / Қ. Әбуев.- Астана: Елорда, 2006.- 320б.                                1 экз.

 

Т3(2К)я7

Ә55     Әлібек, С.

             Қазақстан тарихы [Мәтін] / С. Әлібек.- Алматы: Таңбалы, 2010.- 124б.                       1 экз.

 

Т3(2К)я73

Ә57     Әминов, Т.М.

             Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) [Мәтін]: Оқу құралы / Т.М. Әминов.- Алматы: Эверо, 2014.- 260бет.                           150 экз.

 

Т3(2К)4я73

Б39      Бекмаханов, Е.

             Казахстан в 20-40 годы XIX века [Текст] / Е. Бекмаханов.- Алма-Ата: Казак ун-ті.- 397с.                      1 экз.

 

Т3(2К)я73

Д59      Долгополов, А.Б.

             Қазақстан тарихынан таңдамалы дәрістер [Мәтін]: Оқу құралы / А.Б. Долгополов.- Алматы: Эверо, 2014.- 164б.                30 экз.

 

Т3(2К)я73

Ж69    Жолдасбайұлы, С.

             Ежелгi және орта ғасырдағы Қазақ елінің тарихы [Мәтін]: Ерте дүниеден ХVI ғасырға дейін / С Жолдасбайұлы.- Алматы: Кітап, 2010.- 336бет.                     2 экз.

 

Т3(2К)я73

Ж81    Жұмақаева, Б. Д.

             Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқулық / Б. Д. Жұмақаева.- Алматы: ТОО<<Издательство LEM>>, 2010.- 308б.                 1 экз.

 

Т3(2К)

И90    

             История Казахстана с древнейших времен до наших дней [Текст]: Очерк.- Алматы: Дәуiр, 2005.- 416с.                    3 экз.

 

Т3(2К)

К25      Кәрібаев, Б.Б.

             Қазақ хандығының құрылу тарихы [Мәтін]: Монография / Б.Б. Кәрібаев.- Алматы: Сардар баспа үйі, 2014.- 520бет.                           40 экз.

 

Т3(2К)

К52      Кляшторный, С.Г.

             Казахстан: Летопись трех тысячелетий [Текст] / С.Г. Кляшторный, Т.И. Султанов.- Алматы: Рауан, 1992.- 374 с.                  1 экз.

 

Т52(257К)-514

Қ17     

             Қазақ халқының салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары [Мәтін].- Алматы: ЖШС Дайыр Баспа, 2013.- 362б.                      3 экз.

 

Т3(2К)

Н17     Назарбаев, Н.Ә.

             Тарих толқынында [Мәтін] / Н.Ә Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 1999.- 296 б.                          1 экз.

 

Т3(2К)

О-58    Омарбеков, Т.

             Тарихпен өрілген тағдыр [Мәтін] / Т. Омарбеков.- Астана: Ана тіл - ата тарих баспа - зерттеу орталығы ЖШС, 2007.- 460б.                1 экз.

 

Т3(2К)я2

О72     Осколков, В.С.

             История Казахстана. [Текст]: Справочник / В.С. Осколков, И.Л. Осколкова.- Алматы: Өнер, 2004.- 72с.                          2 экз.

 

Т3(2К)я73

С12      Сабырұлы, С.

             Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / С. Сабырұлы.- Алматы: Жетi жарғы, 2011.- 248б.                               6 экз.

 

Т3(2К)я72

С23      Сатанов, А.Б.

             Қазақстан тарихы: талапкерге арналған оқу құралы [Мәтін] / А.Б. Сатанов.- Алматы: Астана-кітап, 2013.- 271б.               3 экз.

 

Т3(2К)я73

Ш33    Шаяхметов, Н.

             XX -ғасырдағы Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Шаяхметов.- Алматы: Эверо, 2015.- 348б.                         30 экз.

 

Экономика

 

У053.9(2)я73

А15      Абленов, Д.О.

             Аудит негіздері [Мәтін]: Оқулық / Д.О. Абленов.- Алматы: Экономика, 2005.- 400бет.                           2 экз.

 

У9(2К)211.2я73

А36      Айнабек, К.С.

             Теория рыночной экономики [Текст]: Учебное пособие / К.С. Айнабек.- Алматы: Жетi жарғы, 2004.- 376с.                            1 экз.

 

У9(2)262.1я73

А37     

             Ақша, кредит, банктер [Мәтін]: Оқулық / Ғ. С. Сейітқасымов, А. Ғ. Омарбекова және т. б.- Алматы: Экономика, 2006.- 480б.                1 экз.

 

У9(5В)

А98      Ашимбаева, А.Т.

             Вьетнам в мировой экономике: динамичные преобразования, структурные сдвиги, нарастающий потенциал [Текст] / А.Т. Ашимбаева.- Алматы: Print S, 2012.- 360с.                    5 экз.

 

У052.9(2)2я73

Ә14     Әбдіманапов, Ә.

             Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері (Халықаралық стандарт) [Мәтін]: Оқулық / Ә. Әбдіманапов.- Алматы, 2006.- 535бет.                       2 экз.

 

У9(2К)211.2я73

Ә58     Әмірбекұлы, Е.

             Фирманың бәсекеге қабілеттілігі [Мәтін]: Оқу құралы / Ержан Әмірбекұлы.- Алматы: Эверо, 2014.- 116бет.                         30 экз.

 

У052.9(2К)2я73

Б 18     Байдыбекова, С.К.

             Бухгалтерский учет [Текст]: Учебное пособие / С.К. Байдыбекова.- Талдықорған, 2007.- 211с.                         2 экз.

 

У9(2К)0я73

Б20      Баймұратов, О.

             Қазақстан қаржы нарығы. 7 томды таңдамалы шығармалар. 7 том [Мәтін]: Оқу құралы / О. Баймұратов.- Алматы: Экономика, 2007.- 296 б.                2 экз.

 

У052.9(2)226я73

Б 20     Баймұханова, С.Б.

             Қаржылық есеп [Мәтін]: Оқулық / С.Б. Баймұханова.- Алматы: Экономика, 2007.- 296бет.                 4 экз.

 

У9(2К)40я73

Б18      Байтиленова, Е.С.

             Логистика [Мәтін]: Оқулық / Е.С. Байтиленова, Д.С. Байтиленова.- Алматы: Эверо, 2014.- 196бет.                  30 экз.

 

У9(2)262.10я73

Б23     

             Банковское дело. Экспресс-курс [Текст]: Учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2006.- 344с.                      1 экз.

 

У9(2К)26я73

Б 62     Блеутаева, К.

             Ақша және банктер [Мәтін]: Оқу құралы / К. Блеутаева.- 2-ші басылым, өңд., толықт.- Алматы: Дәуiр, 2007.- 272б.                           4 экз.

 

У9(2К)26я73

Б62      Блеутаева, К.Б.

             Қаржы [Мәтін]: Оқу құралы / К.Б. Блеутаева.- 2-ші басылым. Өңделген, толықтырылған.- Алматы: ТОО РПБК "Дәуір", 2007.- 336б.                 13 экз.

 

У01я723

Б82      Борисов, Е.Ф.

             Основы экономики [Текст] / Е.Ф. Борисов.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 415с.                                1 экз.

 

У012.1я73

Е60      Емцов, Р.Г.

             Микроэкономика [Текст]: Учебник / Р.Г. Емцов, М.Ю. Лукин.- 2-е изд.- М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999.- 320с.                           1 экз.

 

У012.1я73

Е 79     Есенғалиева, Қ.С.

             Микроэкономика [Мәтін]: Қысқа лекциялар, тест сұрақтары, есептер мен жаттығулар, іскерлік ойындар: Оқу құралы / Қ.С. Есенғалиева.- Алматы: Экономика, 2007.- 380бет.                      3 экз.

 

У9(2К)212я723

Ж 20   Жакенова, Б. Қ.

             Менеджмент негіздері [Мәтін]: Оқулық / Б. Қ. Жакенова, Қ.Б. Тәмпішева, Л.М. Мақсатова.- Астана: Фолиант, 2007.- 260 бет.- (Кәсіптік білім).                      2 экз.

 

У9(2К)29я73

Ж26    Жанбиров, Ж.Ғ.

             Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджмент [Мәтін]: Оқулық / Ж.Ғ. Жанбиров.- Алматы: Эверо, 2014.- 372б.                           30 экз.

 

У053.9(2)я73

Ж36    Жарылгасова, Б.Т.

             Международные стандарты аудита [Текст]: Учебное пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов.- М.: КНОРУС, 2005.- 400с.                 1 экз.

 

У9(2К)26я73

И86     Искаков, У.М.

             Финансовые рынки и посредники [Текст]: Учебник / У.М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А. Рузиева.- Алматы: Экономика, 2005.- 298с.                 1 экз.

 

У9(2К)26я73

И 85    Искаков, Ұ. М.

             Қаржы нарығы және делдалдары [Мәтін]: Оқулық / Ұ. М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А. Рузиева.- Алматы: Экономика, 2008.- 296б.                1 экз.

 

У9(2К)29я73

К26     

             Кәсіпкерлікті ұйымдастыру [Мәтін]: Оқу құралы / К. Н. Оразбаева, Ә. Б. Жетпісова, Г. Т. Серікова, Г. А. Сакауова.- Алматы: Эверо, 2014.- 268бет.                    30 экз.

 

У052.9(2)я73

К26     

             Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп [Мәтін].- Алматы, 2002.- 656 б.                              1 экз.

 

У052.9(2)2я73

К32      Кеулімжаев, Қ.К.

             Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері [Мәтін]: Оқулық / Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов.- Алматы: Экономика, 2006.- 384бет.                            1 экз.

 

У052.9(2К)231я73

К32      Кеулімжаев, Қ.К.

             Құрылыстағы бухгалтерлік есеп [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.К. Кеулімжаев.- Алматы: Экономика, 2008.- 286б.                           1 экз.

 

У01я73

К40      Ким, П.Г.

             Экономическая теория [Текст]: Учебное пособие / П.Г. Ким, Г.А. Капекова, М.А. Катыкбаев.- Алматы, 2001.- 600с.              2 экз.

 

У58я73

К 67     Көкебаева, А.М.

             Халықаралық маркетинг. [Мәтін]: Оқу құралы / А.М Көкебаева, Б.Ж Альмухамбетова, А.ш Досжанова.- Алматы: Заң әдебиеті, 2006.- 156бет.                 1 экз.

 

У01я73

К78      Крымова, В.

             Экономикалық теория: кестелі оқу құралы [Мәтін] / В. Крымова.- Алматы: Бастау, 2009.- 196б.                  1 экз.

 

У052.9(2К)2я723

Қ13      Қабылова, Н.Қ.

             Бухгалтер (Бухгалтерлік есеп негіздері) [Мәтін]: Оқулық. Екінші басылым / Н.Қ. Қабылова, Ш.А. Доспалинова; Оразалинов Е.Н.- Астана: Фолиант, 2008.- 368б.- (Кәсіптік білім).                 1 экз.

 

У052.9(2)2я723

Қ13      Қабылова, Н. Қ.

             Бухгалтерлік есеп теориясы (тесттер жинағы) [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Қ. Қабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов.- 2-ші басылым.- Астана: Фолиант, 2008.- 168б.- (Кәсіптік білім).                          1 экз.

 

У052.9(2)2я723

Қ13      Қабылова, Н. Қ.

             Бухгалтерлік есеп (тесттер жинағы) [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Қ. Қабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов.- 3-ші басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 208б.- (Кәсіптік білім).                              1 экз.

 

У9(2К)29-56я7

Қ25      Қалдияров, Д.А.

             Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау [Мәтін]: Оқу құралы / Д.А. Қалдияров, А.Е. Беделбаева.- Талдықорған: ЖМУ, 2012.- 179б.                              1 экз.

 

У9(2К)26я73

Қ 41    

             Қаржы, ақша айналысы және несие [Мәтін]: Оқу құралы / Смағұлова Р.О., Мәдіханова Қ.Ә., Тұсаева Ә.Қ., Сатыбалдиева Ж.Ш.- Алматы: Экономика, 2008.- 462бет.                              1 экз.

 

У9(2К)26я73

Қ74      Құлпыбаев, С.

             Қаржы [Мәтін]: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық / С Құлпыбаев.- Алматы: LEM, 2007.- 668 б.                      1 экз.

 

У051я73

Л83     Лугинин, О.Е.

             Статистика финансов [Текст] / О.Е. Лугинин, И.П. Маличенко, В.Н. Фомишина.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 378с.                  1 экз.

 

У9(2К)262.10я73

М 16    Мақыш, С.Б.

             Банк ісі [Мәтін]: Оқулық / С.Б. Мақыш.- Алматы: Жеті жарғы, 2009.- 552б.                              1 экз.

 

У012.2я73

М18     Мамыров, Н.Қ.

             Макроэкономика [Мәтін]: Оқулық / Н.Қ. Мамыров, М.Ә. Тілеужанова.- Алматы: Экономика, 2003.- 432бет.                           2 экз.

 

У012.1я73

М18     Мамыров, Н.Қ.

             Микроэкономика [Мәтін]: Оқулық / Н.Қ. Мамыров, Қ. С. Есенғалиева, М. Ә. Тілеужанова.- Алматы: Экономика, 2004.- 420бет.                          9 экз.

 

У051.0я73

М19     Мананов, Б.Б.

             Халықаралық экономикалық статистика [Мәтін]: Оқу құралы / Б.Б. Мананов, Ғ.М. Молдақұлова.- Алматы: Экономика, 2004.- 184 б.                1 экз.

 

У01я73

М37     Мәуленова, С. С.

             Экономикалық теория 1-ші бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / С. С. Мәуленова, С. Бекмолдин, Е. Құдайбергенов.- Өңделген 2-ші басылым.- Алматы: Экономика, 2003.- 194 бет.                               1 экз.

 

У9(2)29я73

М40     Мейірбеков, А.К.

             Кәсіпорын экономикасы [Мәтін]: Оқу құралы / А.К. Мейірбеков, К.Ә. Әлімбетов.- Алматы: Экономика, 2003.- 252б.                           3 экз.

 

У.в6я73

М92     Мухамедиев, Б.М.

             Эконометрика и эконометрическое прогнозирование [Текст]: Учебное пособие / Б.М. Мухамедиев.- Алматы: Қазақ университетi, 2007.- 250 с.                            1 экз.

 

У9(2)28я73

М83     Мұқаұлы, С.

             Табиғат пайдалану экономикасы [Мәтін]: Оқу құралы / С. Мұқаұлы, Е. Үпішев.- Алматы: Экономика, 1999.- 268 бет.                           1 экз.

 

У051.9(2К)я73

М82     Мұханбетова, С.М.

             Ұлттық шоттар жүйесі [Мәтін]: Оқу құралы / С.М. Мұханбетова, А.Н. Нұрзақова.- Алматы: Экономика, 2007.- 293б.                           1 экз.

 

У9(2К)262.5я73

М94     Міржақыпова, С.Т.

             Банктегі бухгалтерлік есеп [Мәтін]: Оқулық / С.Т. Міржақыпова.- Өңделіп, толықтырылып екінші басылуы.- Алматы: Экономика, 2006.- 724бет.                            1 экз.

 

У9(2)29я73

О65     Оразалин, К.Ж.

             Кәсіпорын экономикасы [Мәтін]: Тәжірибе сабағына арналған оқу құралы / К.Ж. Оразалин.- Алматы: Изд-во LEM, 2007.- 296бет.                          1 экз.

 

У01я73

О76     Осипова, Г.М.

             Экономикалық теория негіздері [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Г.М. Осипова.- Алматы, 2002.- 316 бет.                              1 экз.

 

У9(2К)212я73

О75    

             Основы менеджмента [Текст]: Учебник / Ахметов К., Сагиндиков Е., Байжомартов У., Жунусов Б.- Ақтөбе-Уральск: А-Полиграфия, 2005.- 436с.               1 экз.

 

У9(2К)212-93я73

П69    

             Практикум по финансовому менеджменту [Текст]: Учебное пособие / О. Б. Веретенникова, О. В. Лашкарева, К. В. Ростовцев, Э. Р. Закирова.- Алматы: Эверо, 2014.- 152с.                    60 экз.

 

У01я73

С21      Сапарбаев, Ә. Ж.

             Экономика негіздері сызбаларда және кестелерде [Мәтін]: Оқу құралы / Ә. Ж. Сапарбаев, А. Т. Мақұлова, Б. Д. Шәріпова.- Алматы: Бастау, 2008.- 343б.                1 экз.

 

У052.9(2)2я73

С31      Сейдахметова, Ф.С.

             Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп [Мәтін]: Оқу құралы / Ф.С. Сейдахметова.- Алматы: LEM, 2008.- 500б.                         1 экз.

 

У9(2)212.4я723

Т50      Тойкин, С.

             Маркетинг негіздері [Мәтін]: Оқулық / С. Тойкин, Ә.Т. Жайнақова, Қ.Б. Тәмпішева.- Астана: Фолиант, 2007.- 256 б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

У9(2)212.4я723

Т52      Тоқбаева, Ж.Ж.

             Маркетинг негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.- Астана: Фолиант, 2008.- 192б.- (Кәсіптік білім).              1 экз.

 

У9(2)212-93я7

Т65      Төлебаев, Ж.С.

             Қаржылық менеджмент [Мәтін]: Дәрістік топтама / Ж.С. Төлебаев, К.Ш. Сыздықова.- Алматы: Эверо, 2014.- 196бет.                           40 экз.

 

У9(2К)29я73

Ү 58     Үмбетәлиев, А. Д.

             Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік [Мәтін]: Оқулық / А. Д. Үмбетәлиев.- Алматы: Экономика, 2009.- 462бет.                           1 экз.

 

У9(2К)261.41я73

Ү58      Үмбетәлиев, А.Д.

             Салық және салық салу [Мәтін]: Оқулық / А.Д. Үмбетәлиев, Ғ.Е. Керімбек.- Алматы: Экономика, 2006.- 864бет.                    1 экз.

 

У9(2К)-05я73

Ү80      Үрістенбекова, Б.

             Әлеуметтік-экономикалық статистика [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Үрістенбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 132бет.                  25 экз.

 

У.в6я73

Ү87      Үсіпбаева, М.Е.

             Эконометрика [Мәтін]: Оқу құралы / М.Е. Үсіпбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 184б.                              25 экз.

 

У9(2)210.301я73

Ү87      Үсіпбаева, М.Е.

             Экономикалық-математикалық модельдеу пәнінің есептер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / М.Е. Үсіпбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 100б.             30 экз.

 

У9(2)210.301я73

Ү87      Үсіпбаева, М.Е.

             Экономикалық-математикалық модельдеу пәнінің есептер жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / М.Е. Үсіпбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 100б.             30 экз.

 

У9(2К)212.86я73

Х15      Хазимова, Ә.

             Іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізу [Мәтін]: Оқу құралы / Ә. Хазимова.- Алматы: Олжас, 2004.- 120бет.                    2 экз.

 

У9(2)262.1я73

Х18      Хамитов, Н. Н.

             Қазіргі кезеңдегі кредиттік іс [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Н. Хамитов.- Алматы: Экономика, 2009.- 320б.                         1 экз.

 

У01я723

Х 18     Хамитова, К.З.

             Экономика және кәсіпкерлік негіздері [Мәтін]: Оқулық / К.З Хамитова.- Астана: Фолиант, 2007.- 192бет.                 1 экз.

 

У01я723

Х 18     Хамитова, К.З.

             Экономика және кәсіпкерлік негіздері [Мәтін]: Оқулық / К.З Хамитова.- Астана: Фолиант, 2007.- 192бет.                 1 экз.

 

У9(2К)261.41я73

Ш27    Шарипов, А. Қ.

             Салық есебі [Мәтін]: Оқу құралы / А. Қ. Шарипов.- Алматы: Экономика, 2009.- 334бет.                       2 экз.

 

У9(2К)26я73

І 47      Ілияс, А.Ә.

             Ақша-кредит саясаты [Мәтін]: Оқу құралы / А.Ә. Ілияс.- Алматы: Экономика, 2008.- 106бет.                            1 экз.

 

У9(2К)212.86

І-85     

             Іс жүргізушіге көмекші құрал [Мәтін].- Алматы: ТОО Абзал-Ай, 2012.- 312б.                          1 экз.

 

У9(2)212-93я73

Ю14    Ювица, Н.В.

             Финансовый менеджмент [Текст]: Учебно-методическое пособие / Н.В. Ювица.- Издательство второе.- Алматы: Эверо, 2014.- 248с.                 25 экз.

 

 

Саясат. Саяси ғылымдар.

 

Ф01в6

А17      Абсаттаров, Р.Б.

             Тесты по политологии: вопросы и ответы [Текст]: Учебное пособие / Р.Б Абсаттаров.- Алматы: Ғылым, 2005.- 312с.                           1 экз.

 

Ф01я73

Д 42     Джунусова, Ж.Х.

             Введение в политологию [Текст] / Ж.Х Джунусова; Джунусова Ж.Х., Булуктаев Ю.О., Акимова А.М.- Алматы: Жетi жарғы, 1998.- 224 с.                1 экз.

 

Ф01(2К)я73

Ж 25   Жамбылов, Д.

             Саясаттану [Мәтін]: Оқулық / Д. Жамбылов.- Өзгеріссіз 4-басылымы.- Алматы: Жетi жарғы, 2008.- 280бет.                23 экз.

 

Ф3(2К)

Ж35   

             Жаһандану жағдайындағы шетел қазақтарының құндылықтық әлемінің жаңаруы [Мәтін] / З. К. Шәукенова және С. Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 224б.                           1 экз.

 

Ф3(2К)

К40      Ким, В.

             Годы созидания [Текст] / Владимир Ким.- Алматы: ТОО Эдельвейс, 2001.- 312с.                     1 экз.

 

Ф3(2К)

Қ18     

             Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 1990-1991 жылдар [Мәтін].- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 526б.                          10 экз.

 

Ф3(2К)

Қ18     

             Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 1992-1993 жылдар [Мәтін].- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 596б.                          10 экз.

 

Ф3(2К)

Қ18     

             Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2012 жыл [Мәтін].- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 420б.                             10 экз.

 

Ф4(2К)я73

М39     Медеубаева, Ж.М.

             Халықаралық қатынастар теориясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.М. Медеубаева, А.М. Ноғаева.- Толықтырылған екінші басылым.- Алматы: Эверо, 2014.- 182бет.                               30 экз.

 

Ф3(2К)

П26    

             Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2012 год [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 410с.                             10 экз.

 

Ф3(2К)

П63    

             Постиндустриальные тренды в стратегии инновационного развития Республики Казахстан [Текст] / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 248с.                     1 экз.

 

Ф01(2К)я73

Р24      Рахметов, Қ. Ж.

             Саясаттану [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Ж. Рахметов, А. Н. Болатова, З. Н. Исмағамбетова.- Алматы: Өлке, 2009.- 176с.              4 экз.

 

Ф01я723

Р 24     Рахымбаева, А.С.

             Саясаттану [Мәтін]: Дәрістер жинағы / А.С. Рахымбаева.- Астана: Фолиант, 2006.- 216 б.- (Кәсіптік білім).                 3 экз.

 

Ф3(2К)

С27     

             Саяси сана саңлақтары [Мәтін] / Орыс тілінен аударған Ғ. Төлеғұлұлы.- Алматы: Сардар баспа үйі, 2014.- 496б.                 1 экз.

 

Ф75(2К)

С69     

             Социальная активность молодежи Казахстана в современных социально-политических реалиях [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 168с.                        1 экз.

 

Ф3(2К)

У67    

             Управление рисками в сфере внутренней политики Республики Казахстан [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы, 2014.- 254с.                              1 экз.

 

 

Мемлекет және құқық

 

Х628.11(2К)я73

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім [Мәтін]: Оқулық / А.Н Ағыбаев.- 2-ші басылымы, өңделген, толықтырылған.- Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 560 бет.                          1 экз.

 

Х628.11(2К)я73

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім [Мәтін]: Оқулық / А.Н Ағыбаев.- 3-ші басылымы, өңд., толықт. 2007 жылдың 1-мамырына дейінгі өзгертулер мен толықтырулар ескерілген.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 584 бет.                               2 экз.

 

Х628.11(2К)я73

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім [Мәтін]: Оқулық / А.Н Ағыбаев.- 4-ші басылымы, өңд., толықт. 2011 жылдың 1-науырызына дейінгі өзгертулер мен толықтырулар ескерілген.- Алматы: Жетi жарғы, 2011.- 632б.                 1 экз.

 

Х628.10(2К)я73

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм [Мәтін]: Оқулық / А.Н Ағыбаев.- 3-ші басылым өңд., толықт.- Алматы: Жетi жарғы, 2001.- 352б.                 1 экз.

 

Х628.10(2К)я73

А23      Ағыбаев, А.Н.

             Қылмыстық құқық. Жалпы бөлiм [Мәтін]: Оқулық / А.Н Ағыбаев.- 4-ші басылым өңд., толықт.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 360 б.                2 экз.

 

Х628.11(2К)я73

А39      Алауханов, Е.

             Қылмыстық құқық; Ерекше бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / Е. Алауханов.- Алматы: Жетi жарғы, 2001.- 224 бет.                      1 экз.

 

Х628.11(2К)я73

А39      Алауханов, Е.О.

             Қылмыстық құқық; Жалпы бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / Е.О. Алауханов.- Алматы: ҚР Құқықтық сараптама және халықаралық ғылыми зерттеулер орталығы, 2009.- 456б.                                1 экз.

 

Х621.140.42я73

А62      Амирханова, И.В.

             Предпринимательское право [Текст]: Учебное пособие / И.В. Амирханова, В.А. Романкова.- Алматы: Жетi жарғы, 2011.- 224с.                 1 экз.

 

Х2(0)4я73

А94      Ахметова, Г.Г.

             Мұсылман құқығы [Мәтін]: Юриспруденция мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы / Г.Г. Ахметова, Ғ.Б. Ахметов.- Алматы: Эверо, 2014.- 104б.                    30 экз.

 

Х2(0)я73

Ә50     Әлдибеков, Ж.С.

             Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихы [Мәтін]: Дәрістер жинағы / Ж.С. Әлдибеков.- Алматы: Жетi жарғы, 2012.- 200б.             1 экз.

 

Х628.101(2К)я73

Ә 67    Әпенов, С.М.

             Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.М. Әпенов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2006.- 332бет.                          1 экз.

 

Х0я723

Б42      Бекишева, А.

             Основы государства и права [Текст]: Учебное пособие / А. Бекишева.- Астана: Фолиант, 2009.- 264с.- (Профессиональное образование).              1 экз.

 

Х93я73

Б74      Богуславский, М.М.

             Международное частное право [Текст] / М.М Богуславский.- М.: Юрист, 1999.- 408 с.                         1 экз.

 

Х2(0)я73

Б83      Булгакова, Д.А.

             Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы. [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Д.А. Булгакова, А.Ж. Истаев.- Алматы: Заң әдебиеті, 2008.- 222б.                     1 экз.

 

Х2(0)я73

Б83      Булгакова, Д.А.

             Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Д.А Булгакова, А.Ж Истаев.- Алматы: Заң әдебиеті, 2004.- 222б.                     1 экз.

 

Х911.3я73

Б85      Бусурманов, Ж.Д.

             Адам құқықтарының Еуразиялық концепциясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Д. Бусурманов, И.С. Сактаганова.- Алматы: Эверо, 2014.- 200бет.                      30 экз.

 

Х629.51я73

Г46      Гиздатов, Г.Г.

             Юридическая риторика [Текст]: Учебное пособие / Г.Г. Гиздатов.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 328с.                          1 экз.

 

Х623.2(2К)я73

Д 13     Давыдова, Л.

             Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы [Мәтін] / Л. Давыдова, Д. Райманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 616бет.                       1 экз.

 

Х621.021(2К)я73

Ж21    Жақашев, Д.С.

             Кеден органдарының құқықтық мәртебесі: теориясы мен практикасының мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Жақашев.- Алматы: Дәнекер, 2005.- 183бет.                          1 экз.

 

Х0я73

Ж69    Жоламан, Қ.Д.

             Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: Оқулық / Қ.Д. Жоламан.- Алматы: Нұр-Пресс, 2007.- 296бет.                       1 экз.

 

Х0(2К)я73

И15     Ибраева, А.С.

             Теория государства и права [Текст]: Учебное пособие 2- изд. с доп. и изм. / А.С. Ибраева.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 424с.                 2 экз.

 

Х623(2К)я723

И85     Искакова, Г.

             Қазақстан Республикасындағы адам құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / Г. Искакова, Н. Ғазизова; Сембаева А.Б.- Астана: Фолиант, 2008.- 296б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Х621.021(2К)я73

К 28    

             Кеден ісін ұйымдастыру және басқару [Мәтін]: Оқу құралы / Мадиярова Д.М., Қалдыбаева А.Е., Текенов Ұ.А., Есімбаева С.О.- Алматы: Экономика, 2000.- 190бет.                1 экз.

 

Х80я7

К47      Кожахметова, С. Г.

             Шет елдердің конституциялық құқығы бойынша [Мәтін]: Практикум / С. Г. Кожахметова.- Талдықорған, 2007.- 108б.                           1 экз.

 

Х629.4(2К)я73

К 74    

             Криминалистика [Мәтін]: Оқулық / Жәкішев Е.Ғ., Исаев Ә.А., Найманова Г.Х. ж. т. б.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 520бет.                           2 экз.

 

Х629.4(2К)я7

К74     

             Криминалистикалық техника тарауы бойынша қысқаша дәрістер жинағы [Мәтін]: Әдістемелік оқу құралы / Б.Салаев, Ш.Әмитов, М.Сатыбалдинов, Ә-С.Айдарқұлов.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 144бет.                        1 экз.

 

Х628(2К)-324

К14     

             Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі [Мәтін].- Алматы: Юрист, 2010.- 148б.                              1 экз.

 

Х628.10(2К)я73

Қ18     

             Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы: Жалпы бөлім [Мәтін]: Оқулық.- Алматы: Жетi жарғы, 2001.- 272б.                           1 экз.

 

Х628.10(2К)я7

Қ83     

             Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі бойынша тапсырмалар жинағы [Мәтін] = Сборник задач по общей части уголовного права.- Өңд., толықт., 2-бас.- Алматы: Жетi жарғы, 2004.- 164б.                              1 экз.

 

Х91я73

М35     Мауленов, К.С.

             Международное экономическое право [Текст]: Учебник / К.С. Мауленов, В.М. Шумилов.- Алматы: Ассоциация вузов РК, 2014.- 499 с.                10 экз.

 

Х621.011

М44    

             Мемлекет, оның басқару формалары [Мәтін] = Мышление как творчество / Коллективная монография.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 224б.                  1 экз.

 

Х623.013я7

М70     Мороз, С.П.

             Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық бойынша практикалық тапсырмалар [Мәтін]: Оқу құралы / С.П. Мороз.- Алматы: Бастау, 2009.- 189б.            1 экз.

 

Х623.212.1(2К)я73

Н 18    Найманбаев, С.М.

             Сақтандыру құқығы. Жалпы және Ерекше бөлімдері [Мәтін]: Оқу құралы / С.М. Найманбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 448бет.                       1 экз.

 

Х622.2(2К)я73

Н18     Найманбаев, С.М.

             Салықтық құқық: Жалпы және ерекше бөлімдері [Мәтін]: Оқулық Өңделіп, толықтырылған 2-басылым / С.М. Найманбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 408 б.                  1 экз.

 

Х629.01(2к)я2

Н32    

             Настольная книга судьи [Текст].- Астана, 2005.- 448с.                      1 экз.

 

Х629.2(2к)я73

Н86     Нұрмашев, Ү.

             Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / Ү. Нұрмашев, Ф. Нұрмашева.- Алматы: Жеті жарғы, 2009.- 400б.                             2 экз.

 

Х628.11(2К)я73

Н86     Нұрмашев, Ү.

             Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / Ү. Нұрмашев.- Алматы: Жеті жарғы, 2008.- 368б.             5 экз.

 

Х628.11(2К)я73

Н86     Нұрмашев, Ү.

             Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Қысқаша курс [Мәтін]: Оқу құралы / Ү. Нұрмашев, Н. Апахаев.- Өңд. толық. 2-бас.- Алматы: Жеті жарғы, 2013.- 320б.                    1 экз.

 

Хя73

О78     Оспанов, Қ.И.

             Құқық негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.И Оспанов.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 296б.                     1 экз.

 

Хя73

О78     Оспанов, Қ. И.

             Құқық негіздері [Мәтін]: Оқулық / Қ. И. Оспанов.- Алматы: Жетi жарғы, 2010.- 304б.                           12 экз.

 

Х629.3(2К)я73

О72     Оспанов, С.Д.

             Уголовный процесс РК (Общая часть) [Текст]: Учебник / С.Д Оспанов.- Алматы: Юрид.лит., 2000.- 295 с.                  1 экз.

 

Х62(2К)я73

Ө25     Өзбекұлы, С.

             Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: Оқулық / Сәкен Өзбекұлы, Өмірәлі Қопабаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 264бет.                          5 экз.

 

Х628(2К)

Р27      Рахметов, С.М.

             Преступления против правосудия [Текст]: Монография / С.М Рахметов.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 280с.                           2 экз.

 

Х620.12(2К)я73

С19      Сапаргалиев, Г.

             Конституционное право Республики Казахстан [Мәтін]: Академический курс / Г. Сапаргалиев.- 3-е издание, с изменениями и доп.- Алматы: Жетi жарғы, 2007.- 544с.                     1 экз.

 

Х620.12(2К)я73

С21      Сапарғалиев, Ғ.

             Қазақстан Республикасының конститутциялық құқығы [Мәтін]: Академиялық курс / Ғ. Сапарғалиев.- Өңделіп, толықтырылған 3-басылымы.- Алматы: Жетi жарғы, 2008.- 536б.                 3 экз.

 

Х62(2К)я723

С21      Сапарғалиев, Ғ.

             Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: Оқулық / Ғ. Сапарғалиев, А. Ибраев.- Астана: Фолиант, 2007.- 336бет.- (Кәсіптік білім).              3 экз.

 

Х91я73

С 20     Сарсембаев, М.А.

             Международное право [Текст]: Учебник / М.А Сарсембаев.- 3-е изд.- Алматы: Данекер, 2001.- 344 с.                              1 экз.

 

Х622.1я73

С22      Сартаев, С.С.

             Бюджеттік құқық. Жалпы және ерекше бөлімдері [Мәтін]: Оқу құралы / С.С. Сартаев, С.М. Найманбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 360бет.                     2 экз.

 

Х629.01(2К)я723

С31      Сейілханов, Е.

             Сот ісін жүргізу [Мәтін] / Е. Сейілханов.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 96б.- (Кәсіптік білім).                            1 экз.

 

Х2(2К)я7

Т12      Табанов, С.А.

             Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата заңдарының (Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы [Мәтін] / С.А. Табанов, А.Ә. Оразова.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 360бет.                 1 экз.

 

Х99я73

Т 12     Табанов, С. А.

             Салыстырмалы құқықтану негіздері. 1-кітап [Мәтін]: Оқулық / С. А Табанов.- Алматы: Жетi жарғы, 2003.- 464б.              4 экз.

 

Х623.01

Т19      Тарасов, И.Т.

             Учение об акционерных компаниях [Текст] / И.Т. Тарасов.- М.: Статус, 2000.- 666с.                          1 экз.

 

Х0я73

Т24      Таужанова, Р. Ж.

             Мемлекет және құқық теориясы бойынша сызбалар жиынтығы [Мәтін]: Оқу құралы / Р. Ж. Таужанова.- Талдықорған, 2008.                1 экз.

 

 

 

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби бағдарлы шетел тілі. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Профессионально-ориентированный иностранный язык. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 27б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби қазақ тілі. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Профессиональный русский язык. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 22б.              1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (ерекше бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 48б.                    3 экз.

 

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Конституционное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 40б.                               1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 32б.                               1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 52б.                           1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 92б.                  1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Мемлекет және құқық теориясы. 5В030100<<Заңтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Теория государства и права. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 36б.                   1 экз.

 

Х629.3(2К)я73

У 26   

             Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Кн. 1. [Текст]: Академический курс / Под ред. д.ю. н., профессора Б.Х.Толеубековой.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 424с.                 1 экз.

 

Х628.11(2К)я73

У26    

             Уголовное право. Особенная часть [Текст]: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 768с.                               1 экз.

 

Х627.6(2К)я73

Х18      Хамзина, Ж.А.

             Социально-обеспечительные правоотношения в Республике Казахстан [Текст]: Учеб. пособие / Ж.А. Хамзина.- Алматы: Жетi жарғы, 2002.- 144с.                             1 экз.

 

Х2(0)

Ч49     Черниловский, З.М.

             Всеобщая история государства и права [Текст] / З.М Черниловский.- М.: Юрист, 1995.- 576 с.                        1 экз.

 

Х623(2К)я7

Ы68    Ынтымақов, С.А.

             Азаматтық құқық: Практикум. Жалпы және ерекше бөлім.1-2 бөлім. [Мәтін] / С.А. Ынтымақов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2006.- 222б.                 3 экз.

 

 

Мәдениет. Ғылым. Ағарту

Ч30/49

C99     

             Cовременное образование в Казахстане [Текст].- Алматы, 2013.- 235с.                      0 экз.

 

Ч426.51я73

А34      Акитай, Б. Е.

             Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Е. Акитай.- Алматы: Қазақ университетi, 2006.- 280бет.                       1 экз.

 

Ч33(2К)

А61      Аманова, Ғ.

             Халықтық педагогика - даналық мектебі [Мәтін] / Ғалия Аманова.- Алматы: Сарыжайлау, 2012.- 264бет.                 3 экз.

 

Ч481.202я7

А79      Аралбаева, Р. К.

             Профессиональная компетентность педагога-психолога [Текст]: Учебно-методическое пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р. К. Аралбаева, А. Нұғысова, Н. В. Сачкова.- Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2011.- 272с.                  1 экз.

 

Ч43я7

А89      Асылова, Р.

             Зияты зақымдалған балаларды отбасында тәрбиелеу [Мәтін]: Оқу- әдістемелік құрал / Р. Асылова, Г. Чоканова, А. Байболатова.- Алматы: Елтаным, 2012.- 96б.                         1 экз.

 

Ч421.3я73

Ә15     Әбенбаев, С.Ш.

             Тәрбие теориясы мен әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / С.Ш. Әбенбаев.- Алматы: Дарын, 2004.- 152бет.                       1 экз.

 

Ч421.202я73

Ә16     Әбеуова, И.Ә.

             Кәсіби бағыттылықты қалыптастыру [Мәтін]: Оқу құралы / И.Ә. Әбеуова.- Алматы: Эверо, 2014.- 112б.                   30 экз.

 

Ч31я73

Ә14     Әбиев, Ж.

             Педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Әбиев, С. Бабаев, А. Құдиярова; Жалпы ред. басқ. А.М. Құдиярова.- Алматы: Дарын, 2004.- 448бет.                       2 экз.

 

Ч31я73

Ә 18    Әбиев, Ж.

             Педагогика тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Әбиев.- Алматы: Дарын, 2006.- 480бет.                          1 экз.

 

Ч426.210

Ә55    

             Әліппе. Сауат ашу әдістемесі [Мәтін]: Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған / Әуелбаев Ш, Наурызбаева Ә, Ізғұттынова Р, Құлажанова А.- 2-бас. өңд.- Алматы: Атамұра, 2012.- 104б.                 1 экз.

 

Ч426.45

Ә84     Әужанова, Н.Б.

             Биологияны оқыту үрдісінде халықтық педагогиканы пайдалану [Мәтін]: Монография / Н.Б. Әужанова, Д.М. Мұқашева.- Алматы, 2013.- 336б.                               2 экз.

 

Ч421я73

Б 12     Бабаев, С.Б.

             Бастауыш мектеп педагогикасы [Мәтін]: Оқу құралы / С.Б. Бабаев.- Алматы: Заң әдебиеті, 2007.- 413бет.                             2 экз.

 

Ч31я73

Б12      Бабаев, С.Б.

             Жалпы педагогика [Мәтін]: Оқулық / С.Б Бабаев, Ж.К Оңалбек.- Алматы: Заң әдебиеті, 2007.- 228б.                            2 экз.

 

Ч426.14

Б19      Байқуатова, О.М.

             Бастауыш сыныптарда ана тілін жаңа инновациялық тұрғыда оқыту [Мәтін]: Монография / О.М. Байқуатова.- Алматы: Жазушы, 2005.- 304бет.                               1 экз.

 

Ч426.211я73

Б17      Байтанасова, Қ.М.

             Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.М. Байтанасова, С.Ш. Айтуғанова.- Астана: Фолиант, 2008.- 160б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Ч426.211я723

Б17      Байтанасова, Қ.М.

             Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.М. Байтанасова, С.Ш. Айтуғанова.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 160б.- (Кәсіптік білім).                   2 экз.

 

Ч437

Б24      Бардышева, Т.ю.

             Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа [Текст] / Т.ю. Бардышева, Е.Н. Моносова.- М.: Издательство "Скрипторрий 2003", 2013.- 232с.                              1 экз.

 

Ч486я7

Б37      Бегімбай, К.М.

             Методика преподавания профессиональных дисциплин [Текст]: Учебное пособие для магистрантов научно-педагогического направления / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2014.- 160с.                             25 экз.

 

Ч60.006.5я73

Б39      Бекболатұлы, Ж.

             Жарнама негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Бекболатұлы.- Алматы: Экономика, 2009.- 160б.                          1 экз.

 

Ч510.9я73

Б78      Бөлешев, М.Ә.

             Дене тәрбиесі мен спорт медицинасы [Мәтін]: Оқу құралы / М.Ә. Бөлешев.- Алматы: Эверо, 2014.- 144б.                  25 экз.

 

Ч111я73

Ғ12      Ғабитов, Т.

             Мәдениеттану [Мәтін]: Жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық / Т. Ғабитов, М. Мүтәліпов, А. Құлсариева.- Толықтырылған 7-шы басылым.- Алматы: Раритет, 2008.- 416 б.                   9 экз.

 

Ч111я73

Д64      Досмурзин, Е.

             Мәдениеттану [Мәтін]: Лекциялар курсы / Е. Досмурзин.- Алматы, 2007.- 160бет.                  1 экз.

 

Ч426.14я73

Е49      Елубаева, Р.С.

             Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың кейбір мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / Р.С. Елубаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 168б.                           30 экз.

 

Ч426.83я723

Ж60    Жиенбаева, Ш.

             Еңбекке баулу (бастауыш сыныптарға арналған) [Мәтін] / Ш. Жиенбаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 152б.- (Кәсіптік білім).              1 экз.

 

Ч426.211я73

Ж87    Жұмажанова, Т. Қ.

             Әдебиетті оқыту әдістемесі [Мәтін] / Т. Қ. Жұмажанова.- Алматы: Білім, 2009.- 288б.                          1 экз.

 

Ч426.14

И 83    Исабаев, Ә.

             Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері [Мәтін]: Көмекшi оқу құралы / Ә Исабаев.- Алматы: Қазақ университетi, 1993.- 160бет.                       1 экз.

 

Ч430я73

И85     Искакова, М.С.

             Дефектология негіздері [Мәтін]: Оқулық / М.С. Искакова.- Алматы: Эверо, 2014.- 86б.                        30 экз.

 

Ч518.1я73

К32      Квартальнов, В.А.

             Туризм [Текст]: Учебник / В.А. Квартальнов.- М.: Финансы и статистика, 2004.- 320с.                            1 экз.

 

Ч426.51я7

К71      Косов, В. Н.

             Компьютерное моделирование на уроках физики [Текст]: Учебное пособие / В. Н. Косов, С. А. Красиков.- Алматы, 2001.- 196с.                 3 экз.

 

Ч77я73

К82      Кукеева, М.К.

             Музейтану [Мәтін]: Оқу құралы / М.К. Кукеева, С.Т. Мұсаева, А.Ә. Қабыл.- Алматы: Эверо, 2014.- 268бет.                  30 экз.

 

Ч111я73

К90     

             Культурология [Текст]: Учебник для студентов вузов и колледжей. / Сост. Т.Х. Габитов.- издание 4-е, перераб. и доп.- Алматы: Раритет, 2005.- 408с.                     1 экз.

 

Ч411.32я73

К93      Курочкина, И.Н.

             Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников [Текст] / И.Н. Курочкина.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 224с.                 1 экз.

 

Ч612.18(2К)

Қ18     

             Қазақстан журналистерінің тәжірибесінен [Мәтін].- Алматы: MediaNet Халықаралық журналистика орталығы, 2008.- 432б.                1 экз.

 

Ч426.14

Қ23      Қайырбекова, А.

             Қазақ тілі. Әдістемелік құрал [Мәтін]: Орыс тілінде оқытатын мектептердің 1-4 сынып мұғалімдеріне арналған / А. Қайырбекова, Б. Бағысбаева.- Алматы: Атамұра, 2012.- 256бет.                     1 экз.

 

Ч33(2К)я723

Қ26      Қалиев, С.

             Этнопедагогика [Мәтін]: Оқулық / С. Қалиев; Ж. Молдабеков, Иманбекова Б.- Астана: Фолиант, 2007.- 400б.- (Кәсіптік білім).              1 экз.

 

Ч33(2К)7я73

Қ26      Қалиұлы, С.

             Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / С. Қалиұлы.- Алматы: Бiлiм, 2003.- 280бет.                       3 экз.

 

Ч426.29я73

Қ59      Қойбағарова, Т.

             Информатиканы оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқулық / Т. Қойбағарова, Р. Ельтинова.- Алматы: Эверо, 2014.- 412бет.                           80 экз.

 

Ч31я73

Қ70      Қоянбаев, Ж.Б.

             Педагогика [Мәтін]: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы / Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев.- 2-бас.- Алматы: Атамұра, 2000.- 384 бет.                1 экз.

 

Ч31я73

Қ70      Қоянбаев, Ж.Б.

             Педагогика [Мәтін]: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы / Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев.- 3-ші басылымы.- Алматы: Эверо, 2004.- 420 бет.                           2 экз.

 

Ч31я73

Қ78      Құсайынов, А.Қ.

             Салыстырмалы педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Құсайынов.- Алматы: ROND&A, 2011.- 256б.                           1 экз.

 

Ч426.143я7

Қ79      Қыдырниязова, А.

             Орфография және тыныс белгілері [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / А. Қыдырниязова.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2010.- 184б.- (Кәсіптік білім).                      1 экз.

 

Ч60.006.5я73

М12     Мазбаев, О.Б.

             Жарнама [Мәтін]: Оқу құралы / О.Б. Мазбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 104б.                             50 экз.

 

Ч111я20

М 35   

             Мәдени-философиялық энциклопедия [Мәтін] / Құраст. Т.Ғабитов., А.Құлсариева., Ә. Әлімжанова және т. б.- Алматы: Раритет, 2007.- 336бет.                   1 экз.

 

Ч111я2

М 35   

             Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік [Мәтін] / Құраст. Т.Ғабитов., А.Құлсариева және т.б.- Алматы: Раритет, 2004.- 320бет.                   1 экз.

 

Ч77я73

М84     Мұңалбаева, Ү.Д.

             Мұражай педагогикасы. Тарихы, теориясы, тәжірибесі [Мәтін]: Оқу құралы / Ү.Д. Мұңалбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 400б.                25 экз.

 

Ч31я723

М 85    Мұсаева, Сәуле А.

             Жас ерекшелік педагогикасы [Мәтін]: Оқулық / Сәуле А. Мұсаева, Т.Б. Бегалиев.- Астана: Фолиант, 2006.- 472 б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Ч111я723

Н15     Нағымұлы, Ш.

             Мәдениеттану [Мәтін]: Оқулық / Ш. Нағымұлы.- Астана: Фолиант, 2010.- 312б.                      1 экз.

 

Ч21

Н34    

             Научное познание : поиски новых парадигм [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 252с.                      1 экз.

 

Ч71я73

О-58    Омар, Е.О.

             Көркем өнер шығармашылығы [Мәтін]: Оқулық / Е.О. Омар.- Алматы: Эверо, 2014.- 264б.                              30 экз.

 

Ч71я73

О-58    Омар, Е.О.

             Мәдени-тынығу жұмысы теориясы [Мәтін]: Оқулық / Е.О. Омар.- Алматы: Эверо, 2014.- 194б.                       50 экз.

 

Ч486.81/49я73

Ө72     Өстеміров, К.

             Кәсіптік оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқулық / К. Өстеміров.- Алматы: РАДиАЛ, 2006.- 240б.                               1 экз.

 

Ч31я723

Ө72     Өстеміров, К.

             Кәсіптік педагогика [Мәтін]: Колледж, университет студенттеріне арналған оқулық / К. Өстеміров, Н. Шәметов, И. Васильев.- Алматы: НАЗ-9" ЖШС, 2006.- 280бет.- (Кәсіптік білім).                              1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В050400- Журналистика мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В050400-Журналистика.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 156бет.                       1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В050700- Менеджмент мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В050700 Менеджмент.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 222б.                 1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В051000-Государственное и местное управление.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 155бет.                 1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В051100- Маркетинг мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В051100-Маркетинг.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 170б.                 1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В060200- Информатика мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В060200-Информатика.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 117б.                 1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. 5В060800- Экология мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В060800- Экология.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 142бет.                          1 экз.

 

Ч48.21

П21    

             Пәндердің типтік оқу бағдарлмалары. Жалпы білім беру пәндері бойынша [Мәтін] = Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин.- Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 2014.- 199бет.                           1 экз.

 

Ч31я723

П23    

             Педагогика [Мәтін]: Оқулық / Құрманалина Ш.Х., Мұқанова Б.Ж., Ғалымова Ә.У., Ильясова Р.К.- Астана: Фолиант, 2007.- 656 б.- (Кәсіптік білім).                  2 экз.

 

Ч31я73

П24    

             Педагогика [Текст]: Учебник / Под ред. Л. П. Крившенко.- М.: Изд-во Проспект, 2006.- 432с.                              1 экз.

 

Ч31я73

П44     Подласый, И.П.

             Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов [Текст]: Учеб.для студ.высш.учеб.заведений / И.П. Подласый.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.- 368с.           1 экз.

 

Ч426.14я7

С23     

             Сатылай комплексті талдау [Мәтін].- Алматы, 2003.- 250бет.                        1 экз.

 

Ч33(2К)

С28      Сәдуақасұлы, Ә.

             Дәстүр мектебі [Мәтін] / Ә. Сәдуақасұлы.- Алматы, 2003.- 195б.                    1 экз.

 

Ч31я73

С28      Сейталиев, Қ.

             Педагогика тарихы [Мәтін]: Оқулық / Қ. Сейталиев.- Алматы: Білім, 2008.- 416б.                 4 экз.

 

Ч31я73

С31      Сейталиев, Қ.

             Педагогиканың жалпы негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сейталиев.- Алматы: Өлке, 2009.- 232б.                               2 экз.

 

Ч421.2я7

С41      Ситаров, В.А.

             Дидактика [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Ситаров.- М.: Издательский центр"Академия", 2002.- 368с.                     1 экз.

 

Ч510.0я73

С 52     Смаил, Н.Н.

             Дене жаттығуларының биомеханикасы [Мәтін]: Дене шынықтыру және спорт мамандықтарына арналған оқу құралы / Н.Н. Смаил, К.Н. Алдибекова.- Алматы: ROND&A, 2008.- 176б.                      3 экз.

 

Ч30/49

С56     

             Современное образование в Казахстане [Текст].                 4 экз.

 

Ч421.3

С57     

             Содержание и направления воспитательной работы в общеобразовательной средней школе [Текст]: Практическое пособие / Сост. Ж. Е. Ермухамедова, Н. А. Тифанциди.- Алматы, 2009.- 125с.                           1 экз.

 

Ч714

С71     

             Социокультурное развитие Казахстана в условиях виртуализации информационно-коммуникативных практик [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 220с.                        1 экз.

 

Ч215я73

С71      Спандияров, Е.

             Основы научных исследований и инновации [Текст]: Практическое пособие / Е. Спандияров.- Алматы: Эверо, 2014.- 136с.                 30 экз.

 

Ч426.14-4

С90      Сүлейменова, Ж.

             Қазақ тілін оқыту әдістемесінен қысқаша анықтағыш сөздік [Мәтін] / Ж. Сүлейменова, А. Орынбаев, Ж. Абитжанова.- Алматы: Эверо, 2014.- 240бет.                    35 экз.

 

Ч430я73

Т31      Тебенова, Қ.С.

             Дамуында ауытқулары бар балалар [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.С. Тебенова.- Алматы: Эверо, 2014.- 108б.                    30 экз.

 

Ч111я73

Т41      Тимошинов, В. И.

             Мәдениеттану. Қазақстан - Еуразия - Шығыс - Батыс [Мәтін]: Оқу құралы / В. И. Тимошинов.- Алматы: Нус, 2008.- 368бет.                          6 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.Fiz 1203 - Физика. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 7б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Fiz 1205 - Физика1. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 6б.                    1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Fiz 2206 - Физика 2. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                    1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Him 1201 - Химия. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 5б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Him 1202 - Химия. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                    1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. IG 1201- Инженерлік графика. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 4б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. IKBP 3301 - Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 6б.                      1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Kva 3205 - Квалиметрия. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 4б.                          1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.Mat 1202 - Математика. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 7б.                          1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Mat 1203- Математика. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.Mat 1204 - Математика 2. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Met 2204 - Метрология. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 4б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. ORB 3302 - Радиациялық қауіпсіздік негіздері. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 3б.                          1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.P-oIYa 3207 - Кәсіби - бағдарланған шетел тілі. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 5б.                      1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.P - oIYa 3208 - Кәсіби-бағдарланған шетел тілі. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. PK(R)Ya 3207 - Кәсіби қазақ тілі. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 4б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. PKYa 3206 - Кәсіби қазақ тілі. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 5б.                          1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. PRYa 3206 - Кәсіби орыс тілі. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 5б.                          1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. PRYa 3207-Кәсіби орыс тілі. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 5б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. SMK 4302 - Сапа менеджменті жүйелері. 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) [Мәтін].- Қарағанды, 2014.- 5б.                 1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы.TRPB 3301 - Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалыұ реттеу. 5В073100 - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау [Мәтін].- Қарағанды, 2012.- 6б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби бағдарлы шетел тілі. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Профессионально-ориентированный иностранный язык. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 27б.                             1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби қазақ тілі. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Профессиональный русский язык. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 22б.              1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (ерекше бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 48б.                    1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (жалпы бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Гражданское право Республики Казахстан (общая часть). По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 48б.                           1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы. 5В050301<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 48б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Конституционное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 40б.                               1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 32б.                               1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 52б.                           1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім). 5В030100<<Құқықтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 92б.                   1 экз.

 

Ч48.21

Т42     

             Типтік оқу бағдарламасы. Мемлекет және құқық теориясы. 5В030100<<Заңтану >> бакалавриат мамандығы бойынша [Мәтін] = Типовая учебная программа. Теория государства и права. По специальности бакалавриата 5В030100 << Юриспруденция>>.- Астана, 2014.- 36б.                   1 экз.

 

Ч511я723

Т65      Төтенай, Б.

             Дене тәрбиесі [Мәтін]: Оқулық / Б. Төтенай.- 2-бас.- Астана: Фолиант, 2012.- 160б.- (Кәсіптік білім).                              1 экз.

 

Ч426.14я723

Т89      Тұрдалиева, Г.

             Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту әдістемесі [Мәтін]: Оқу- әдістемелік құрал / Гүлнәр Тұрдалиева.- 2-бас.- Астана: Фолиант, 2012.- 256б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Ч426.81/86

Т90      Түрікпен-Ұлы, Ж.

             Оқушыларды еңбекке баулу және кәсіптік бағдар [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Түрікпен-Ұлы, Х. Наубаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 112б.             30 экз.

 

Ч31я723

У79     Устемиров, К.

             Профессиональная педагогика [Текст] / К. Устемиров, Н.Р. Шаметов, И.Б. Васильев; Под ред. К. Устемирова.- Алматы, 2005.- 432б.- (Профессиональное образование).                    1 экз.

 

Ч31я73

Х17      Халитова, І.

             Әлеуметтік педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / І Халитова.- 2-ші басылымы.- Алматы: Білім, 2007.- 200бет.                 3 экз.

 

Ч216

Х18      Хамидов, А.А.

             Свобода научного творчества и ответственность ученого [Текст]: Монография / А.А. Хамидов; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 308с.                          1 экз.

 

Ч481я73

Ш21    Шалғынбаева, Қ.Қ.

             Жоғары мектеп педагогикасы [Мәтін]: Оқу құралы / Қ.Қ. Шалғынбаева, Н.П. Албытова, Т.С. Сламбекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 272бет.                      30 экз.

 

Ч426.29я73

Ш37    Шевчук, Е.В.

             Методика преподавания информатики [Текст]: Учебно-методическое пособие / Е.В. Шевчук, Н.С. Кольева.- Алматы: Эверо, 2014.- 186с.              60 экз.

 

Ч426.29я73

Ш37    Шевчук, Е.В.

             Частные методики преподавания информатики [Текст] / Е.В. Шевчук, Н.С. Кольева.- Алматы: Эверо, 2014.- 92с.              30 экз.

 

Ч612.18я73

Ш97    Шындалиева, М.

             Журналистика жанрларының пішіндері мен функциясы [Мәтін]: Оқу құралы / М. Шындалиева.- Алматы: Эверо, 2015.- 324б.                40 экз.

 

Ч612.18я73

Ш97    Шындалиева, М.

             Журналистикадағы менеджмент пен маркетинг [Мәтін]: Оқулық / Меңдігүл Шындалиева.- Алматы: Эверо, 2014.- 444б.                           40 экз.

 

Ч214

Э90     

             Этика и социальная ответственность ученых [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 144с.                      1 экз.

 

 

Филология ғылымдары

 

Ш143.21-4

А23     

             Ағылшынша-қазақша сөздік: 20 000сөз [Мәтін] / Ахметова С., Тұрсынбаева Ж., Ысқақова Ж., Яровая Е.- 3-ші бас., өнд. толық.- Алматы: Мектеп, 2006.- 400б.                      3 экз.

 

Ш5(2=Каз)5я73

А31      Аймұхамбет, Ж.

             XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті [Мәтін]: Оқулық / Ж. Аймұхамбет, Қ. Байтанасова.- Алматы: Эверо, 2014.- 268бет.               30 экз.

 

Ш401я73

А31      Аймұхамбет, Ж.Ә.

             Қазақ әдебиеті: Миф және мифопоэтика [Мәтін]: Оқу құралы / Жанат Әскербекқызы Аймұхамбет.- Алматы: Эверо, 2014.- 236бет.                       30 экз.

 

Ш163.24я73

А37      Ақбердиева, Б.

             Қазақ тіліндегі мифтік жүйе [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Ақбердиева.- Алматы: Арыс, 2005.- 136бет.                 2 экз.

 

Ш163.24я723

А37      Ақжанова, А.

             Кәсіби қазақ тілі ( Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) [Мәтін]: Оқу құралы / А. Ақжанова, К. Өтегенова.- Астана: Фолиант, 2010.- 128б.- (Кәсіптік білім).                   1 экз.

 

Ш8/9(2К)я73

А37      Ақтанова, А.

             Балалар әдебиеті. (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) [Мәтін]: Оқу құралы / А. Ақтанова.- Астана: Фолиант, 2011.- 200бет.                       1 экз.

 

Ш163.24я73

А40      Алдамбергенова, Г.Т.

             Өнердегі қазақ тілі [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Т. Алдамбергенова.- Алматы: Эверо, 2015.- 244б.                          25 экз.

 

Ш141.2я73

А45      Алдамжарова, М.Г.

             Профессиональный русский язык [Текст]: Учебное пособие / М.Г. Алдамжарова.- Алматы: Эверо, 2014.- 468с.                    30 экз.

 

Ш163.24-3я73

А 46     Алтаева, А.

             Көмекші етістіктердің семантикасы [Мәтін]: Оқу құралы / А Алтаева; Жалпы ред. Әмір Р.С.- Алматы: Арыс, 2006.- 143бет.                          1 экз.

 

Ш143.21-4

А64     

             Англо-русский русско-английский словарь для учащихся 30000 слов [Text].- М.: Издательство "Евро-пресс", 2014.- 511с.                 2 экз.

 

Ш143.21-4

А64     

             Англо-русский русско-английский словарь для школьников. Грамматика. Современная транскрипция [Текст].- М.: ООО "Дом славянской книги", 2012.                          1 экз.

 

Ш143.21-4

А64     

             Англо-русский. Русско-английский словарь с грамматическим приложением [Text].- М.: АСТ, 2012.- 383с.                      1 экз.

 

Ш143.21-48

А64     

             Англо-русский русско-английский современный словарь грамматика [Текст].- Ростов-на-Дону: ООО Издательство Баро-Пресс, 2009.- 992с.                2 экз.

 

Ш141.2-4

А64     

             Англо-русский словарь с грамматическим приложением. 45 тысяч слов [Текст].- М.: ЛадКом, 2011.- 544с.                          1 экз.

 

Ш143.21-48

А64     

             Англо-русско-казахский словарь туристических терминов [Текст]: Ағылшынша-орысша-қазақша туристік терминдер сөздігі / Под ред. У. А. Айтбаева.- Алматы: Арыс, 2008.- 112с.                        1 экз.

 

Ш5(5)я73

А67      Аңсабаев, Д.С.

             Шығыс халықтарының әдебиеті [Мәтін]: Оқулық / Д.С. Аңсабаев.- Талдықорған, 2008.- 258бет.                   1 экз.

 

Ш163.24-7я7

А91     

             Аударма: тәжірибелер және ізденістер [Мәтін] / Құраст. Ө. Ақыпбекұлы, Г. А. Тұтқышбаева.- Алматы: Нұрай Принт Сервис, 2008.- 240бет.                    1 экз.

 

Ш163.24-48

А94      Ахметова, С.Г.

             Қазақша-ағылшынша-орысша сөздік [Мәтін] / С.Г. Ахметова.- Алматы: Мектеп, 2007.- 256б.                         1 экз.

 

Ш143.21-4

Б18      Байков, В.Д.

             Англо-русский словарь. Более 40 000 слов и словосочетаний [Текст] / В.Д. Байков, Дж. Хинтон.- М.: ЭКСМО, 2010.- 624с.                 1 экз.

 

Ш143.24-48

Б18      Байков, В.

             Новый немецко-русский русско-немецкий школьный словарь. 20 000 слов и словосочетаний [Текст] / В. Байков, И. Беме.- М.: Эксмо, 2009.- 576с.                      1 экз.

 

Ш163.24я723

Б 20     Байсақалова, Ұ.С.

             Қазақ тілі [Мәтін]: Оқу құралы / Ұ.С. Байсақалова.- Астана: Фолиант, 2007.- 216 б.- (Кәсіптік білім).                             1 экз.

 

Ш163.24-1я73

Б38      Бейсенбаева, К.

             Қазiргi қазақ тiлiнiң фонетикасы [Мәтін]: Оқу құралы / К Бейсенбаева.- Алматы: РБК, 1995.- 89 бет.                          10 экз.

 

Ш163.24я7

Б 40     Бектұров, Ш.К.

             Қазақ тілі: лексика, фонетика, морфология, синтаксис. [Мәтін]: Оқуға түсуші талапкерлерге, студенттерге және оқытушы-мұғалімдерге арналған / Ш.К. Бектұров.- Алматы: Атамұра, 2006.- 336бет.                           8 экз.

 

Ш143.21я73

Б81      Бонк, Н.А.

             Английский шаг за шагом. Курс для начинающих. В 2- т. Т.1 [Текст] / Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк.- Москва: РОСМЭН, 2012.- 557с.                    1 экз.

 

Ш143.21я73

Б81      Бонк, Н.А.

             Английский шаг за шагом. Курс для начинающих. В 2- т. Т.2 [Текст] / Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк.- Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012.- 386p.                    1 экз.

 

Ш143.21-923

Б81      Бонк, Н.

             Учебник английского языка. В 2-х частях: Часть 2 [Текст] / Н. Бонк, Н. Лукьянова, Л. Памухина.- М.: Деконт ГИС, 2003.- 511с.                 1 экз.

 

Ш143.21-923

В92      Выборова, Г.

             Easy English: Базовый курс [Text]: Учебник для учащихся ср.школ и студ. неяз. вузов / Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина.- 2-е изд., испр.и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2010.- 384 с.                      13 экз.

 

Ш143.21-923

В92      Выборова, Г.

             Easy English: Базовый курс [Text]: Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов / Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002.- 384 с.                         1 экз.

 

Ш143.21-923

В92      Выборова, Г.

             Easy English: Базовый курс [Text]: Учебник для учащихся ср.школ и студ. неяз. вузов / Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина.- 2-е изд., испр.и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2005.- 384 с.                      1 экз.

 

Ш143.21-48

Д79      Дубровин, М.И.

             Англо-русский / русско-английский словарь [Text] / М.И. Дубровин.- М.: Оникс, 2008.- 512с.                        2 экз.

 

Ш163.24-3я73

Е69      Ермекова, Т.

             Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі [Мәтін]: Оқу құралы / Т. Ермекова.- Астана: Фолиант, 2011.- 224бет.                         1 экз.

 

Ш163.24-1я73

Е84      Еспекова, Л.Ә.

             Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы [Мәтін]: Оқулық / Л.Ә. Еспекова.- Алматы: Эверо, 2014.- 104бет.                              25 экз.

 

Ш143.21я73

З49      Зеликман, А.Я.

             Английский для юристов [Text]: Учебное пособие / А.Я. Зеликман.- Изд. 15-е, доп.и перераб.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 352с.                 1 экз.

 

Ш5(2=Каз)3-3я73

К29      Келімбетов, Н.

             Ежелгі дәуір әдебиеті (Қазақ әдебиеті бастаулары) [Мәтін]: ЖОО филология факультеті студенттеріне арналған оқулық / Н. Келімбетов.- Алматы: Атамұра, 2005.- 336бет.                 2 экз.

 

Ш143.21-4

К88      Кудрявцев, А.

             Англо-русский и русско-английский словарь [Текст] / А Кудрявцев.- 3-е изд. испр.- М.: Мартин, 2008.- 448 с.                      1 экз.

 

Ш163.24я73

К 92     Күзекова, З.С.

             Қазақ тілі. [Мәтін]: Жоғары оқу орындарына арналған (тілді оқытып-үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). / З.С. Күзекова.- Алматы: Таным, 2003.- 144б.                       2 экз.

 

Ш5(2=Каз)-335

К96      Кыяхметова, Ш.

             Қазақ лирикасы [Мәтін] / Шара Кыяхметова.- Талдықорған, 2009.- 125бет.                             1 экз.

 

Ш40я73

Қ 13     Қабдолов, З.

             Сөз өнері [Мәтін]: Оқулық-монография / З. Қабдолов.- Алматы: Санат, 2007.- 360б.                                6 экз.

 

Ш163.24-48

Қ19     

             Қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша сөздік. 30 000 сөз [Мәтін] / Құраст. Чабденова С. Д.- Алматы: Аруна.- 524бет.                          2 экз.

 

Ш163.24-48

Қ19     

             Қазақша-ағылшынша-орысша сөздік [Мәтін].- Шымкент, 2010.- 255б.                     1 экз.

 

Ш163.24-4

Қ19     

             Қазақша-орысша орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік. 3000 сөз [Мәтін] = Казахско-русский русско-казахский словарь для школьников и студентов. 3000 слов.- Алматы: Аруна, 2010.- 416б.                     1 экз.

 

Ш143.24-48

М60     Милорадович, Ж. М.

             Немецко-русский, русско-немецкий словарь с использованием грамматики [Текст] / Ж. М. Милорадович; Под ред. проф. В. Теноди.- 3-е изд.- М.: Вече, 2005.- 784с.                  1 экз.

 

Ш163.24-0я7

М67     Момынова, Б.

             Қазақ әдеби тілінің тарихы [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Момынова.- Алматы: Атлас баспасы, 2006.- 200 б.                      1 экз.

 

Ш163.24-21я73

М67     Момынова, Б.

             Қазақ тілі морфологиясы. Есімдер [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Момынова, Ж. Саткенова.- Алматы: Арыс, 2007.- 120бет.                           1 экз.

 

Ш143.21-48

М98     Мюллер, В.К.

             Англо-русский и русско-английский словарь [Текст] / В.К Мюллер.- М.: Альта-Принт, 2009.- 544с.                            1 экз.

 

Ш143.21-4

М98     Мюллер, В.К.

             Учебный англо-русский словарь. 120 000 слов и выражений [Текст] / В.К. Мюллер.- М.: Эксмо, 2008.- 864с.                       1 экз.

 

Ш143.24-48

Н45    

             Немецко-русский и русско-немецкий словарь для учащихся: 35 000 слов. [Текст].- М.: ЛадКом, 2013.- 448с.                      1 экз.

 

Ш143.21-4

Н50    

             Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников [Текст].- М.: Дом Словянской книги, 2012.- 512с.              1 экз.

 

Ш5(2=Р)я723

Н91     Нысанова, К.

             История русской литературы [Мәтін]: Учебник / К. Нысанова, Н. Джабашева, К. Тукешова.- Астана: Фолиант, 2009.- 512с.- (Профессиональное образование).                 1 экз.

 

Ш163.24-2я73

О65     Оразахынова, Н.А.

             Қазақ тілі (Сөзжасам. Морфология) [Мәтін] / Н.А. Оразахынова, Ж.Т. Исаева, Г.С. Сүлеева.- Алматы: Арыс, 2004.- 176бет.                           1 экз.

 

Ш163.24-21я73

О-65    Оралбай, Н.

             Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы [Мәтін]: Оқулық / Н. Оралбай.- Алматы, 2007.- 390бет.                            1 экз.

 

Ш141.2-41

О-70   

             Орфографический словарь русского языка: более 50 000 слов [Текст] / Под ред. С. И. Ожегова.- 4-е изд.- М.: Локид-Пресс, 2007.- 800с.              1 экз.

 

Ш163.24-49

О 73   

             Орфоэпиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Арыс, 2007.- 800б.                              5 экз.

 

Ш163.24я73

О-73    Орынбаев, А.Ә.

             Қазақ тілі. (Жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтарында оқитын орта және жалғастырушы топ студенттеріне арналған [Мәтін]: Оқу құралы / А.Ә. Орынбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 412бет.                      30 экз.

 

Ш143.21-923

П69    

             Практический курс английского языка. 2 курс [Текст]: Учебник для студентов пед. вузов / Под ред. В.Д.Аракина.- 7 изд., доп.и испр.- М.: ВЛАДОС, 2005.- 516 с.                   1 экз.

 

Ш141.2я73

П84    

             Профессиональный русский язык [Текст]: Учебное пособие / Под общей ред. Е. А. Журавлевой.- Алматы: Эверо, 2014.- 244с.                 30 экз.

 

 

Р89     

             Русско-английский и англо-русский словарь.18000 слов. [Текст].- Санкт -Петербург, 2012.                           1 экз.

 

Ш163.24-96

С17     

             Самоучитель казахского языка. 1500 слов и сочетаний [Текст] / авторы составители Шанбай Т., Байгабулова К.- 2-е издание, дополненное.- Алматы: Аруна, 2010.- 224с.                          1 экз.

 

Ш163.24-3я73

С22      Сарбасова, Қ.

             Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сарбасова.- Астана, 2008.- 240бет.                       3 экз.

 

Ш5(2=Каз)гя73

С90      Сүйіншалиев, Х.

             Қазақ әдебиетінің тарихы [Мәтін]: Оқулық / Х. Сүйіншалиев.- Алматы: Санат, 2006.- 904т.                              1 экз.

 

Ш5(2=Каз)

С93      Сыдықов, Т.

             Дүлдүл ғұмыр [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Талдықорған: Арда, 2013.- 551б.                      4 экз.

 

Ш401.34(2=Каз)

С93      Сыдықов, Т.

             Қазақ тарихи романының поэтикасы: Типология. Стиль. Ұлттық кейіпкер [Мәтін] / Т Сыдықов.- Алматы: Арда, 2007.- 336б.                 1 экз.

 

Ш5(2=Каз)7-4

С93      Сыдықов, Т.

             Сұңғыла суреткер Һәм көркемдік шындық диалектикасы [Мәтін]: Монография / Т Сыдықов.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2012.- 342б.                      3 экз.

 

Ш5(2=Каз)7

С93      Сыдықов, Т.

             Ілияс Жансүгіров және дәстүр жалғастығы [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Алматы: Арыс, 2011.- 488бет.                           6 экз.

 

Ш163.24-5я73

Т 22     Тасымов, А.

             Қазақ диалектологиясы [Мәтін]: Филология факультеттерінің студенттеріне арналған оқулық / А. Тасымов.- Алматы: Қазақ университетi, 2005.- 158бет.                            1 экз.

 

Ш143.21-1я73

Т33     

             Теоретическая фонетика английского языка [Text]: Учеб.для студ. ин-тов и фак. иностр.яз. / Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М.- 2-е издание.- М.: ВЛАДОС, 1996.- 286с.                            1 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

Т53      Тоқсамбаева.А.

             Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000) [Мәтін]: Оқу құралы / Тоқсамбаева.А.- Астана: Фолиант, 2013.- 160бет.                1 экз.

 

Ш163.24-96

Т89      Тұрлыбекова, Ж.А.

             25 кадр. Қазақ тілін үйретудің мультимедиалық бағдарламасы [Мәтін] / Ж.А. Тұрлыбекова, н.Ә. Майлыбаева, Ж.Б. Нұрмаханова.- Алматы: ЖШС Tarlan elite, 2013.- 208б.                     1 экз.

 

Ш5(2=Каз)7я73

Т89      Тұрысбек, Р.

             Қазіргі әдебиет [Мәтін]: Оқу құралы / Р Тұрысбек, Қ.М. Байтанасова.- Алматы: Эверо, 2014.- 388б.                30 экз.

 

Ш10я73

Х23      Хасенов, Ә.

             Тіл білімі [Мәтін] / Әмеди Хасенов.- Толықтырылып, үшінші рет басылуы.- Алматы: Санат, 2003.- 416 бет.                 9 экз.

 

Ш141.2я73

Ю85    Юрьев, А.Н.

             Русский язык [Текст]: Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов / А.Н. Юрьев, М.С. Кунапьяева.- Алматы: Эверо, 2014.- 170с.                               100 экз.

 

 

Дін. Дінтану.

 

Э2

К71      Косиченко, А.

             Возможности религии в снижении уровня вызовов и угроз современности [Текст]: Монография / А. Косиченко; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 200с.                         1 экз.

 

Э38

Қ18     

             Қазақстандағы ислам ғылымы мен мәдениетіне XII ғасыр [Мәтін]: Халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары. 25 қыркүйек 2013ж. Алматы қ.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014.- 283б.                             10 экз.

 

Э38

С23      Сатершинов, Б.

             Ислам фобиясы және стереотиптер [Мәтін]: Монография / Б. Сатершинов; Жалпы ред. басқ. З. К. Шәукенова, С. Е. Нұрмұратов.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 158б.                    1 экз.

 

 

Психология

 

Ю95я73

А16      Абеуова, И.Ә.

             Әлеуметтік психология [Мәтін]: Оқу құралы / И.Ә. Абеуова, Л.к. Ермекбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 240бет.                        30 экз.

 

Ю940я73

А31      Айкинбаева, Г.К.

             Жоғары мектеп психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Г.К. Айкинбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 318б.                           30 экз.

 

Ю7я73

А40      Алдамбергенова, Г.

             Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері. (қыздар тәрбиесі негізінде) [Мәтін] / Г. Алдамбергенова.- Алматы: Эверо, 2014.- 416б.                 25 экз.

 

Ю3(2=Каз)я73

А46      Алтай, Ж.

             Философия тарихы [Мәтін]: Оқулық / Ж. Алтай, А. Қасабек, Қ. Мұхамбетәли.- Алматы: Раритет, 2006.- 312б.                        4 экз.

 

Ю3я73

Ә21     Әбішев, Қ.

             Философия [Мәтін]: Жоғары оқу орындары студенттері мен аспиранттарға арналған оқулық / Қ. Әбішев.- Өңделіп және толықтырылып 3-ші рет басылуы.- Алматы: Эверо, 2014.- 284бет.                               30 экз.

 

Ю93в6

Б12      Бабаев, С.

             Жалпы психология [Мәтін]: Дәріс - тақырыптық шұғыл тексеру тесттері / С. Бабаев, А. Жұмадуллаева.- Алматы: Заң әдебиеті, 2007.- 208б.                     1 экз.

 

Ю983.401я73

Б22     

             Балалар психологиясы [Мәтін].- Алматы: Полиграфия Сервис К, 2010.- 142б.                         1 экз.

 

Ю93я73

Б24      Бап-Баба, С.Б.

             Жалпы психология (Жантану негіздері) [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы / С.Б. Бап-Баба.- Алматы: Заң әдебиеті, 2004.- 276 б.                          1 экз.

 

Ю93я73

Б24      Бап-Баба, С.

             Жалпы психология [Мәтін] / С. Бап-Баба.- Алматы: NURPRESS, 2013.- 268б.                          1 экз.

 

Ю93я73

Б12      Бап-баба, С.

             Жалпы психология (Жантану негіздері) [Мәтін]: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дерісбаяндар жинағы / С. Бап-баба; А.М.Құдиярова басшылығымен.- Алматы: Дарын, 2005.- 352б.                             3 экз.

 

Ю93я73

Б 12     Бап-Баба, С.

             Жантану негіздері (Жалпы психология) [Мәтін]: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы / Сәбет Бап-Баба.- Алматы: Заң әдебиеті, 2007.- 302бет.                     1 экз.

 

Ю937я73

Б91      Бурлачук, Л.Ф.

             Психодиагностика [Текст]: Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук.- СПб.: Питер, 2007.- 352с ил.                           1 экз.

 

Ю93я73

Г50      Гиппенрейтер, Ю.Б.

             Введение в общую психологию. Курс лекций [Текст] / Ю.Б Гиппенрейтер.- М.: ЧеРо, 2005.- 336 с.                                1 экз.

 

Ю3(2К)я73

Ғ12      Ғабитов, Т.

             Қазақ философиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Т. Ғабитов.- Алматы: Раритет, 2010.- 280б.                        2 экз.

 

Ю3я73

Ғ96     

             Ғылым тарихы мен философиясы [Мәтін]: Оқулық / Ж.А. Алтай, Т.Х. Ғабитов, Ғ. Есім, Н.Ж. Байтенова.- Алматы: Раритет, 2008.- 368б.                 3 экз.

 

Ю93:Ю95я73

Е63      Еникеев, М.И.

             Общая и социальная психология [Текст]: Учебник / М.И. Еникеев.- Москва: ИНФРА-М, 2000.- 624с.                            1 экз.

 

Ю3(2=Каз)я73

Е 86     Есім, Ғ.

             Қазақ философиясының тарихы [Мәтін]: Оқулық / Ғарифолла Есім.- Алматы: Қазақ университетi, 2006.- 216б.                   1 экз.

 

Ю3(0)41я73

Е 78     Есім, Ғ.

             Фалсафа тарихы [Мәтін]: Оқулық-хрестоматия / Ғ Есім.- 2-ші басылымы.- Алматы: Раритет, 2004.- 304бет.                             2 экз.

 

Ю93я73

Ж23   

             Жалпы психологияға кіріспе [Мәтін]: Оқу құралы / Жау. ред. С. М. Жақыпов.- Алматы: Принт, 2012.- 230б.                         2 экз.

 

Ю93я73

Ж31    Жарықбаев, Қ.

             Жалпы психология [Мәтін]: Жоғары және арнаулы орта оқу орындарының, пединституттардың педагогика және бастауыш мектеп әдістемесі факультеті студенттеріне арналған оқулық / Қ. Жарықбаев.- Өңделіп, бесінші басылуы.- Алматы: Эверо, 2004.- 378 бет.                     1 экз.

 

Ю93я73

Ж31    Жарықбаев, Қ.

             Жантану [Мәтін]: Оқулық / Қ. Жарықбаев.- Өңделіп, толықтырылып сегізінші басылуы.- Алматы, 2008.                      2 экз.

 

Ю93я73

Ж 31   Жарықбаев, Қ.

             Психология негіздері [Мәтін]: Оқулық / Қ. Жарықбаев.- Өңделіп, толықт. 6-шы басылуы.- Алматы: Эверо, 2005.- 462бет.                           5 экз.

 

Ю3(0)415

Ж79    Жолмухамедова, Н.

             В поисках прекрасного: Аль-Фараби и Ибн Сина [Текст]: Монография / Н. Жолмухамедова; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 200с.                    1 экз.

 

Ю3

З-73    

             Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 254с.                        1 экз.

 

Ю952я7

И85     Искакова, М.С.

             Өзін-өзі тану пәнінен, методикалық оқулық [Мәтін] / М.С. Искакова, А.Ә. Әкімбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 150бет.                           50 экз.

 

Ю937я73

И85     Искакова, М.С.

             Психодиагностика [Мәтін]: Оқулық / М.С. Искакова.- Алматы: Эверо, 2014.- 166бет.                          30 экз.

 

Ю3(2=Каз)

К13      Кадыржанов, Р.

             Этнокультурный символизм и национальная идентичность Казахстана [Текст] / Р. Кадыржанов; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 168с.                          1 экз.

 

Ю22

К93      Курмангалиева, Г.

             Восточно-перипатетическая рациональность : опыт философской репрезентации [Текст]: Монография / Г. Курмангалиева; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 276с.                              1 экз.

 

Ю3я73

К97      Кішібеков, Д.

             Философия [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық / Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов.- Үшінші басылымы.- Алматы: Эверо, 2004.- 388 бет.                           5 экз.

 

Ю3(2К)

Қ17     

             Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Т.1 [Мәтін] / З. К. Шәукенова және С. Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 400б.                           1 экз.

 

Ю3(2К)

Қ17     

             Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Т.2 [Мәтін] / З. К. Шәукенова және С. Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 304б.                           1 экз.

 

Ю8

Қ17     

             Қазақ эстетикасының құндылықтық-мағыналық негіздері [Мәтін] / Ұжымдық монография.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 234бет.                    1 экз.

 

Ч111я2

М 35   

             Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік [Мәтін] / Құраст. Т.Ғабитов., А.Құлсариева және т.б.- Алматы: Раритет, 2004.- 320бет.                   1 экз.

 

Ю3я73

М 91    Мырзалы, С.

             Философия [Мәтін]: Оқулық баспа / С. Мырзалы.- Алматы: Бастау, 2008.- 644б.                     3 экз.

 

Ю983.402я7

Н28     Наубаева, Х.Т.

             Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет [Мәтін]: Оқу құралы / Х.Т. Наубаева, К.Н. Ахмедиева.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2012.- 232б.                             1 экз.

 

Ю9я73

Н50     Немов, Р.С.

             Психологическое консультирование [Текст]: Учеб. для студ. вузов / Р.С. Немов.- М.: ВЛАДОС, 2001.- 528с.                          1 экз.

 

Ю9я73

Н50     Немов, Р.С.

             Психология: В трех книгах. Книга 2: Психология образования. [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов.- 4-е изд.- М.: ВЛАДОС, 2001.- 608с.                            1 экз.

 

Ю9я73

Н50     Немов, Р.С.

             Психология: В трех книгах. Книга 2: Психология образования. [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов.- 4-е изд.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 608с.                            1 экз.

 

Ю9я73

Н50     Немов, Р.С.

             Психология: В трех книгах. Книга 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики [Текст]: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов.- 4-е изд.- М.: ВЛАДОС, 2008.- 631с.                 1 экз.

 

Ю983я73

Н90     Нығметова, Қ.

             Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар бала психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Нығметова.- Алматы: Эверо, 2014.- 176бет.                    30 экз.

 

Ю3

Н 90    Нысанбаев, Ә.

             Қысқаша философия тарихы [Мәтін] / Ә. Нысанбаев, Т. Әбжанов.- Алматы: Эверо, 2004.- 272бет.                 3 экз.

 

Ю93я73

О28    

             Общая психология [Текст]: Курс лекции для первой ступени педагогического образования / Сост. Е.И.Рогов.- М.: ВЛАДОС, 2007.- 447с.                    1 экз.

 

Ю948.2я73

О-75   

             Основы специальной психологии [Текст] / Под ред. Л. В. Кузнецовой.- М.: Издательский центр"Академия", 2002.- 480с.                           1 экз.

 

Ю3

О-96    Ошақбаева, Ж.

             Дүниетанымдық әмбебаптар : тарих пен тағылым [Мәтін] / Жазира Ошақбаева; З. К. Шәукенова және С. Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.- 242б.                           1 экз.

 

Ю947я73

П69     Пралиева, Г.К.

             Юридическая психология [Текст]: Учебное пособие / Г.К. Пралиева.- Алматы: Жетi жарғы, 2004.- 384 с.                    1 экз.

 

Ю3я73

С28      Сәрсенова, Ж.

             Философия [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова.- Алматы: Өлке, 2010.- 232б.                          2 экз.

 

Ю93я73

С31      Сейталиев, Қ.

             Жалпы психология [Мәтін]: Оқулық / Қ. Сейталиев.- Екінші басылым.- Алматы: Білім, 2012.- 360б.                              5 экз.

 

Ю93я73

С 31     Сейталиев, Қ.

             Жалпы психология [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сейталиев.- Алматы: Бiлiм, 2007.- 360 б.                        12 экз.

 

Ю4я73

Т 86     Тұрғынбаев, Ә.

             Логика [Мәтін]: Жоғ.оқу орын. гуманитарлық фак-ттерінің студ-не және гимназиялар мен лицейлердің оқушыларына арнал. оқу құралы / Ә. Тұрғынбаев.- Алматы: Бiлiм, 2000.- 176бет.                              3 экз.

 

Ю3я73

Т89      Тұрғынбаев, Ә.Х.

             Философия [Мәтін]: Жоғары оқу орын.студ.арналған оқу құралы / Ә.Х. Тұрғынбаев.- Толықтыр., өңдел., екінші басыл.- Алматы: Бiлiм, 2005.- 304бет.                      10 экз.

 

Ю2я73

Ф50    

             Философия және мәдениеттану [Мәтін]: Оқулық / Құрастырушы Ж.Алтаев.- Алма-Ата: Жетi жарғы, 1998.- 272 б.               1 экз.

 

Ю6

Ч-39   

             Человеческий капитал как основа формирования инновационной культуры Казахстанского общества [Текст]: Коллективная монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: Институт фиософии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.- 279с.                      1 экз.

 

Ю4я73

Ы88    Ысқақова, Р.

             Логика [Текст]: Оқу құралы / Р. Ысқақова, Т. Ғабитов.- Өңделген 2-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2004.- 232б.                      2 экз.

 

Ю3

Э40     

             Экология культуры в формировании современной картины мира [Текст] / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 280с.                  1 экз.

 

 

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.